பாரதியார் பாடல்கள்

    பாரதியார் பாடிய 
  முருகன் பாடல்கள்  வீரத் திருவிழிப் பார்வையும் – வெற்றி 
      வேலும் மயிலும்என் முன்னின்றே- எந்த
நேரத் திலும்என்னைக் காக்குமே – அன்னை 
     நீலி பராசக்தி தண்ணருட்- கரை 
ஓரத்திலே புணை கூடுதே – கந்தன் 
      ஊக்கத்தை என்னுளம் நாடுதே – மலை 
வாரத் திலேவிளை யாடுவான் – என்றும் 
      வானவர் துன்பத்தைச் சாடுவான் .

வேடர் கனியை விரும்பியே – தவ 
      வேடம் புனைந்து திரிகுவான் – தமிழ் 
நாடு பெரும்புகழ் சேரவே முனி 
      நாதனுக் கிம்மொழி கூறுவான் – சுரர் 
பாடு விடிந்து மகிழ்ந்திட – இருட் 
      பார மலைகளைச் சீறுவான் – மறை 
யேடு தரித்த முதல்வனும் – குரு 
      என்றிட மெய்ப்புகழ் ஏறுவான் .தேவர் மகளை மணந்திடத் – தெற்குத் 
      தீவி லசுரனை மாய்த்திட்டான் – மக்கள் 
யாவருக் குந்தலை யாயினான் – மறை 
     அர்த்த முணர்த்துநல் வாயினான் – தமிழ்ப் 
பாவலர்க் கின்னருள் செய்குவான் – இந்தப் 
      பாரிவ்ல அறமழை பெய்குவான் – நெஞ்சின் 
ஆவ லறிந்தருள் கூட்டுவான் – நித்தம் 
      ஆண்மையும் வீரமும் ஊட்டுவான் .தீவளர்த் தேபழ வேதியர் – நின்தன் 
      சேவகத் தின்புகழ் காட்டினார் – ஒளி 
மீவள ருஞ்செம்பொன் நாட்டினார் – நின்றன் 
மேன்மையி னாலறம் நாட்டினார்! – ஐய! 
      நீவள ருங்குரு வெற்பிலே – வந்து 
நின்றுநின் சேவகம் பாடுவோம் – வரம் 
      ஈவள் பராசக்தி யன்னைதான் – உங்கள் 
இன்னருளே யென்று நாடுவோம் .
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →