ஞானகுரு ஐயா பட்டினத்தார் (pattinathar)

தீதுற்ற வினையேனை பொல்லானை நாயேனைசூதுற்ற பூதலத்திலிருத்தி என்னகண்டாய் ஐயா போதுற்ற போதேதும் வாராதென்று சிவனருளால் காதற்ற ஊசிகொண்டு உலகறிந்த உத்தமரே .                                  …

Read More

ஐயா ஞானகுரு பட்டினத்தார் ( pattinathar )

கட்டிஅணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன் வெட்டிமுறிக்கும் மரம்போல் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டால்கொட்டிமுழக்கி அழுவார் மயானங் குறுகியப்பால்எட்டியடி வைப்பரோ இறைவாகச்சி யேகம்பனே.                                   …

Read More