ஐயா ஞானகுரு பட்டினத்தார் ( pattinathar )


கட்டிஅணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன் 
வெட்டிமுறிக்கும் மரம்போல் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டால்
கொட்டிமுழக்கி அழுவார் மயானங் குறுகியப்பால்
எட்டியடி வைப்பரோ இறைவாகச்சி யேகம்பனே.


                                                                               ஐயா ஞானகுரு பட்டினத்தார் 
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →