சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………………                             மணிவாசக பெருமான் அருளிய         திருவாசகத் தேனிலிருந்து…………                                      … Continued

   சித்தர்கள் வரலாறு ……………….                                             சாந்தலிங்கர் தாண்மலர் வாழ்க                          … Continued

               சித்தர் பாடல்களில் இருந்து ………………                                                 திருமூலர் அருளிய        … Continued

        சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………….                   ஏட்டுச்சுரைக் காய்கறிக்கிங் கெய்தி டாதுபோல்எண்டிசைதி ரிந்துங்கதி யெய்த லிலையேநாட்டுக்கொரு கோயிற்கட்டி நாளும் பூசித்தேநாதன்பாதங் காணார்களென் றாடாய் பாம்பே.இறைவனிடத்து உண்மையான அன்பும் , பக்தியும் இல்லாதவர்கள் நாடோடியாய் எட்டு திசைகளில் அலைந்து திரிந்தாலும் . … Continued

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து  ………………………..                          பாம்பாட்டி சித்தர்  நாறுமீனைப் பலதரம் நல்ல தண்ணீரால் நாளுங் கழுவினு மத னாற்றம் போமோ ஊறுமுடல் பலநதி பாடிக் கொண்டதால் கொண்டமல நீங்கா தென்றா டாய் பாம்பே.நாறுகின்ற மீனை சுத்தமான நீரினால் எவ்வளவு நேரம் கழுவினாலும் அதன் … Continued

                                                 சிவமேஜெயம்         குருவே சரணம்    பட்டினத்தாரே சரணம்  குருவே துணை  காம்பிணங் கும்பணைத் தோளார்க்கும் பொன்னுக்குங் காசினிக்கும்தாம்பிணங் கும்பல … Continued

                                                    சிவமே ஜெயம் !!        சிவத்தை போற்றுவோம் !! சித்தர்களை போற்றுவோம் !! திரை இசையில் ……….. (என்னை … Continued