சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………………                             மணிவாசக பெருமான் அருளிய         திருவாசகத் தேனிலிருந்து…………                  …

Read More

   சித்தர்கள் வரலாறு ……………….                                             சாந்தலிங்கர் தாண்மலர் வாழ்க      …

Read More

               சித்தர் பாடல்களில் இருந்து ………………                                       …

Read More

        சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………….                   ஏட்டுச்சுரைக் காய்கறிக்கிங் கெய்தி டாதுபோல்எண்டிசைதி ரிந்துங்கதி யெய்த லிலையேநாட்டுக்கொரு கோயிற்கட்டி நாளும் பூசித்தேநாதன்பாதங் காணார்களென் றாடாய் பாம்பே.இறைவனிடத்து …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து  ………………………..                          பாம்பாட்டி சித்தர்  நாறுமீனைப் பலதரம் நல்ல தண்ணீரால் நாளுங் கழுவினு மத னாற்றம் போமோ ஊறுமுடல் பலநதி பாடிக் கொண்டதால் கொண்டமல நீங்கா …

Read More

                                                 சிவமேஜெயம்         குருவே சரணம் …

Read More