திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல்-14 காதார் குழையாட பைம்புாண் கனலாடக்கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்சீதப்புனலாடிச் சிற்றம்பலம் பாடிவேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடிசோதித் திறம் பாடி சூழ்கொன்றைத் தார்பாடிஆதி திறம் பாடி அந்தமா மாபாடிப்பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய் காதில் அணிந்திருக்கும் குழைகள் ஆடவும் உடம்பில் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -13 பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்அங்கம் குருகுஇனத்தால் பின்னும் அரவத்தால்தங்கள் மலங்கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்து ஆர்ப்பக் கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்கப் பங்கயப் புாம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். பொய்கையில் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -12ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெட நாம் ஆர்த்தாடும்தீத்தன் நல் தில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும்காத்தும் படைத்துமட கரந்தும் விளையாடிவார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்ஆர்ப்பு அரவம் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பபுாத்திகழும் பொய்கை குடைந்ஐடயான் பொற்பாதம்ஏத்தி இருஞ்சுனைநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய். நம்மைக்கட்டி இருக்கும் பிறவித் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து   பாடல்-11 மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேர்என்னக் கையால் குடைந்து  குடைந்துன் கழல் பாடி ஐயா வழிஅடியோம் வாழ்ந்தோம்காண் ஆர்அழல்போல் செய்யாவெண் நீறாடி செல்வா சிறுமருங்கல் மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா யைா நீ ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமல் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -10 பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே பேதைஒருபால் திருமேனி ஒன்று இல்லன்  வேமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓதஉலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன் போதில் குலத்தரன்தன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்  ஏதவனூர் ஏதவன் பேர் ஆர்உற்றார் ஆர்அயலார் ஏதுஅவனைப் பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய். … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -9 முன்னைப்பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே  பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉம் சீரடியோம் உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்  அன்னவரே எம்கணவர் ஆவார் அவர்உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்  இன்னவகையேல் எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல் என்னகுறையும் இலம்பேலோர் எம்பாவாய். பழமைக்கும் பழமையான பொருள்களுக்கெல்லாம் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -8கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கும்ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணைகுழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டில்லையோவாழி ஈதென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாரும் இவ்வாறேஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனைஏழைப் பங்காளனையே பாடேலோர் எம்பாவாய். கோழி கூவியது அது கேட்டு மற்ற பறவைகளும் … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசக பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் 7 அன்னே இவையும் சிலவோ  பலஅமரர்  உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்  சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய் தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்  என்னானை என்னரையன் இன்னமுதன் டின்று எல்லோமும் சொன்னோங்கேள்  வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்நெஞ்சப் பேதையர் போல் வாளாக் கிடத்தியால்  என்னே … Continued

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசக பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல்-6 மானே நீ நென்னலை நாளைவந்து உங்களைநானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமேபோன திசை பகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோவானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்தானேவந்து எம்மைத் தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும்வானவார் கழல் பாடி வந்தோர்குன் வாய்திறவாய்ஊனே உருகாய் உன்கே உறும் எமக்கும்ஏனோர்கக்கும் தங்கோனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய் மான் போன்ற பார்வையினை உடைய … Continued

திருவாசகத்திலிருந்து …………….. மணிவாசக பெருமான்                  அருளிய திருவாசகத் தேனிலிருந்து                                                    … Continued

1 2