திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல்-14 காதார் குழையாட பைம்புாண் கனலாடக்கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்சீதப்புனலாடிச் சிற்றம்பலம் பாடிவேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடிசோதித் திறம் பாடி சூழ்கொன்றைத் தார்பாடிஆதி திறம் பாடி அந்தமா மாபாடிப்பேதித்து நம்மை …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -13 பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்அங்கம் குருகுஇனத்தால் பின்னும் அரவத்தால்தங்கள் மலங்கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்து …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -12ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெட நாம் ஆர்த்தாடும்தீத்தன் நல் தில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும்காத்தும் படைத்துமட கரந்தும் விளையாடிவார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்ஆர்ப்பு அரவம் செய்ய அணிகுழல்மேல் …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து   பாடல்-11 மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேர்என்னக் கையால் குடைந்து  குடைந்துன் கழல் பாடி ஐயா வழிஅடியோம் வாழ்ந்தோம்காண் ஆர்அழல்போல் செய்யாவெண் நீறாடி செல்வா சிறுமருங்கல் மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -10 பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே பேதைஒருபால் திருமேனி ஒன்று இல்லன்  வேமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓதஉலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன் போதில் குலத்தரன்தன் கோயிற் …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -9 முன்னைப்பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே  பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉம் சீரடியோம் உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்  அன்னவரே எம்கணவர் ஆவார் அவர்உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -8கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கும்ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணைகுழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டில்லையோவாழி ஈதென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாரும் இவ்வாறேஊழி முதல்வனாய் நின்ற …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசக பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் 7 அன்னே இவையும் சிலவோ  பலஅமரர்  உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்  சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய் தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்  என்னானை என்னரையன் இன்னமுதன் டின்று எல்லோமும் …

Read More

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் .மணிவாசக பெருமான் அருளிய    திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல்-6 மானே நீ நென்னலை நாளைவந்து உங்களைநானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமேபோன திசை பகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோவானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்தானேவந்து எம்மைத் தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும்வானவார் கழல் பாடி வந்தோர்குன் வாய்திறவாய்ஊனே உருகாய் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து …………….. மணிவாசக பெருமான்                  அருளிய திருவாசகத் தேனிலிருந்து                                …

Read More