தேவார பாடல்கள்

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை)           பண் – கொல்லிக்கௌவாணம் திருச்சிற்றம்பலம் 393     தில்லைவாழ் அந்தணர்தம்அடியார்க்கும் அடியேன்                 திருநீலகண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்         இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் …

Read More

63 நாயன்மார்கள்

மாணிக்கவாசகர் காலம்    தொடர்ச்சி…..             மாணிக்கவாசகர் இரண்டாம் வரகுணன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்று வரலாறு சுட்டுகிறது. முதல் வரகுணன் (768-811) குரு சரிதம்கொண்டாடியபரமவைணவனாவான். அவன்பேரனானஇரண்டாம்வரகுணன்(863-911) சிறந்தசிவபக்தன்என்பதைப்பாண்டியர்செப்பேடுகளும், மாணிக்கவாசகரின்திருக்கோவையாரும், பட்டினத்துஅடிகளின்பாடல்களும், பாண்டியகுலோதயாவடமொழிக்காவியமும்உறுதிசெய்கின்றன. மாணிக்கவாசகர்“வரகுணனாம்தென்னவன்ஏத்தும்சிற்றம்பலம்” என்றும், “சிற்றம்பலம்புகழும்மயல்ஓங்குஇருங்களியானைவரகுணன்” …

Read More

தேவார பாடல்கள்

7.32 திருக்கோடிக்குழகர்   சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை)     பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் கடிதாய்க் கடற்காற்று வந்தெற்றக் கரைமேல்        குடிதான் அயலேஇருந்தாற் குற்றமாமோ    கொடியேன் கண்கள்கண் டனகோடிக் குழகீர் அடிகேள் உமக்கார் துணையாக இருந்தீரே.   …

Read More

தேவார பாடல்கள்

திருவதிகைவீரட்டானம்   திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (நான்காம் திருமுறை)   –   பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் 1 கூற்றாயின வாறுவி லக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நானறியேன் ஏற்றாயடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதென் …

Read More

தேவார பாடல்கள்

  திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த கோயில் தேவாரத் திருப்பதிகம்   (முதல் திருமுறை 80வது திருப்பதிகம்)   1.80 கோயில்   பண் – குறிஞ்சி   திருச்சிற்றம்பலம்   கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய …

Read More

கந்தர் அலங்காரம்

1. திருப்பரங்குன்றம் உலகம் உவப்ப வலனேர்பு திரிதரு பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங் கோவற இமைக்குஞ் சேண்விளங் கவிரொள உ றுநர்த் தாங்கிய மதனுடை நோன்றாட் செறுநர்த் தேய்த்த செல்லுறழ் தடக்கை (5) மறுவில் கற்பின் வாணுதல் கணவன் கார்கோண் முகந்த …

Read More

திருமுருகாற்றுப்படை

  திருமுருகாற்றுப்படை    திருமுருகாற்றுப்படை   முருகன். அழகன். தமிழ்க் கடவுள். குமரன். ஆறுமுகன். ஸ்கந்தன். முருகனையே முழு முதற்கடவுளாக வணங்க செய்யும் வகை கௌமாரம் ஆகும். சிவபெருமானின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தோன்றிய ஆறு தீப்பொறிகளை அக்னி பகவான் கங்கையில் விட, கங்கை சரவணப்பொய்கையில் விட, …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய       திருவாசகத்திலிருந்து    பாடல் 20 போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்போற்றி எல்லா …

Read More