தேவார பாடல்கள்

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்
(ஏழாம்திருமுறை)

 


 

 
 
 
பண்கொல்லிக்கௌவாணம்
திருச்சிற்றம்பலம்
393     தில்லைவாழ் அந்தணர்தம்அடியார்க்கும் அடியேன்
                திருநீலகண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
        இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்  
                இளையான்றன்குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்       
        வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன் 
                விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டர்க் கடியேன்   
        அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன் 
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
394     இலைமலிந்த வேல்நம்பிஎறிபத்தர்க் கடியேன்    
                ஏனாதிநாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
        கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன்     
               கடவூரிற்கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்     
        மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்   
                எஞ்சாதவாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்    
        அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயர்க் கடியேன்  
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
395     *மும்மையால் உலகாண்டமூர்த்திக்கும் அடியேன்
                முருகனுக்கும்உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்   
        செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கும் அடியேன்
               திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்       
        மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க 
               வெகுண்டெழுந்ததாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த 
        அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன் 
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
396     திருநின்ற செம்மையேசெம்மையாக் கொண்ட   
                திருநாவுக்கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்  
        பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
               பெருமிழலைக்குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்      
        ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
               ஒலிபுனல்சூழ்சாத்தமங்கை நீலநக்கர்க் கடியேன்   
        அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடியேன்      
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
 
397     வம்பறா வரிவண்டுமணம்நாற மலரும் 
                மதுமலர்நற்கொன்றையான் அடியலாற் பேணா  
        எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்     
               ஏயர்கோன்கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்   
        நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்    
               *நாட்டமிகுதண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடியேன்   
        #அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்     
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
398     வார்கொண்ட வனமுலையாள்உமைபங்கன் கழலே       
                மறவாது கல்லெறிந்தசாக்கியர்க்கும் அடியேன்   
        சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன் 
               செங்காட்டங்குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன் 
        கார்கொண்ட கொடைக்*கழறிற் றறிவார்க்கும் அடியேன்   
               கடற்காழிக்கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்    
        ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்     
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
399     பொய்யடிமை இல்லாதபுலவர்க்கும் அடியேன்    
                பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழர்க் கடியேன்
        மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையர்க் கடியேன் 
               விரிதிரைசூழ்கடல்நாகை அதிபத்தர்க் கடியேன்    
        கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்   
               கழற்*சத்திவரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்    
        ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்  
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
 
 
 
400     கறைக்கண்டன் கழலடியேகாப்புக்கொண்டிருந்த   
                கணம்புல்லநம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன்      
        நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற 
               நின்றசீர்நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்     
        துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்      
               தொன்மயிலைவாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
        அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவார்க் கடியேன்    
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
401     கடல்சூழ்ந்த உலகெலாம்காக்கின்ற பெருமான்    
                காடவர்கோன்கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
        மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்குந் தஞ்சை    
               மன்னவனாம்செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்   
        புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
            பொன்னடிக்கேமனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்     
        அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன் 
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
402     பத்தராய்ப் பணிவார்கள்எல்லார்க்கும் அடியேன்   
                பரமனையேபாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்   
        சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
              திருவாரூர்ப்பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்  
        *முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்    
             முழுநீறுபூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்    
        அப்பாலும் அடிச்சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன்  
                ஆரூரன்ஆரூரில் அம்மானுக் காளே.   
              
403     மன்னியசீர் மறைநாவன்நின்றவூர்ப் பூசல்
               வரிவளையாள்மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன் 
        தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணார்க் கடியேன்
              திருநீலகண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்  
        என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்  
             இசைஞானிகாதலன் திருநாவ லூர்க்கோன் 
        அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்    
                ஆரூரில்அம்மானுக் கன்ப ராவாரே.    
 
                          திருச்சிற்றம்பலம்
 

 

இது சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் திருவாரூர்ப் பரவை நாச்சியார்
திருமாளிகையிலிருந்து வீதிவிடங்கப் பெருமானைத்
தரிசுக்கும்பொருட்டு ஆலயத்துக்குள் எழுந்தருழும்போது
தேவாசரியமண்டபத்தில் வீற்றிருக்குஞ் சிவனடியார்களை
உள்ளத்தால் வணங்கிஇவர்களுக்குநானடியேனாகும்படி
பரமசிவம் எதிரில் தரிசனங்கொடுத்தருளித்தில்லைவாழ்
பரமசிவம் எந்நாள் கிருபைசெய்யுமென்று செல்லுகையில்
அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்என்று முதலடி
எடுத்துக்கொடுக்கப் பாடித் துதிசெய்த பதிகம்

நன்றி -பன்னிருதிருமுறைகள்.காம்

http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →