பதினெண்சித்தர்கள்

பதினெண்சித்தர்கள்   தமிழ் நாட்டில் இருந்த சித்தர்கள் பதினெட்டுப் பேர் (பதினெண்சித்தர்கள்) என்று கூறுவர்.[1] அவர்கள் வருமாறு;- திருமூலர் இராமதேவ சித்தர் கும்பமுனி இடைக்காடர் தன்வந்திரி வால்மீகி கமலமுனி போகர் மச்சமுனி கொங்கணர் பதஞ்சலி நந்தி தேவர் போதகுரு பாம்பாட்டி சித்தர் சட்டைமுனி …

Read More

ஆன்மீக தகவல்கள்

 சைவசித்தாந்த தத்துவங்கள் 96  ஆன்ம தத்துவங்கள் -24 உடலின் வாசல்கள் -9 தாதுக்கள் -7 மண்டலங்கள் -3 குணங்கள் -3 மலங்கள் -3 வியாதிகள் -3 விகாரங்கள் -8 ஆதாரங்கள் -6 வாயுக்கள் -10 நாடிகள் -10 அவத்தைகள் -5 ஐவுடம்புகள் …

Read More

  சிவலிங்க தத்துவம்                               கண்களால் காணக்கூடிய உருவம், காணமுடியாத அருவம் என்ற இரு நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட அருவுருவத்தன்மையையேசிவலிங்கத்தோற்றம்உணர்த்துகிறது. பரம்பொருளானவர்ஜோதிவடிவில்நிர்குணநிராகாரமாகவும், சகுணமாய், ரூபத்துடனும்உள்ளார்என்பதையேசிவலிங்கவடிவம்உணர்த்துகிறது. …

Read More