பதினெண்சித்தர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்த சித்தர்கள் பதினெட்டுப் பேர் (பதினெண்சித்தர்கள்) என்று கூறுவர்.[1] அவர்கள் வருமாறு;- திருமூலர் இராமதேவ சித்தர் கும்பமுனி இடைக்காடர் தன்வந்திரி வால்மீகி கமலமுனி போகர் மச்சமுனி கொங்கணர் பதஞ்சலி நந்தி தேவர் போதகுரு பாம்பாட்டி சித்தர் சட்டைமுனி சுந்தரானந்தர் …

Read More

 சைவசித்தாந்த தத்துவங்கள் 96  {ஆன்ம தத்துவங்கள் -24உடலின் வாசல்கள் -9தாதுக்கள் -7மண்டலங்கள் -3குணங்கள் -3மலங்கள் -3வியாதிகள் -3விகாரங்கள் -8ஆதாரங்கள் -6வாயுக்கள் -10நாடிகள் -10அவத்தைகள் -5ஐவுடம்புகள் -5} தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவா தீதமேல் நிலையில் சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல் சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம் ஒத்தஅந் …

Read More

                சிவலிங்க தத்துவம்                               கண்களால் காணக்கூடிய உருவம், காணமுடியாத அருவம் என்ற …

Read More