தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து …. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த                         சில தேன் துளிகள்  ஓடே கலணுண் பதுமூ ரிடுபிச்சை  காடே யிடமா வதுகல் …

Read More