சித்தர் பாடல்களிலிருந்து …………….                     திருமூலர் அருளிய திருமந்திரத்திலிருந்து …                                                   … Continued

 தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து                         திரு மாணிக்கவாசக பெருமான் அருளிய                                                    … Continued

தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து …. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த                                           தேவாரத் தேனிலிருந்து                   … Continued