திருமாணிக்க வாசக பெருமான் அருளிய              திருவாசகத் தேனிலிருந்து ……..                  மெய்யான பக்தியே முக்திக்கு வித்து . மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விரை யார்கழற்கென்கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பியுள்ளம்பொய்தான் தவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னுங்கைதான் நெகிழ விடேனுடை … Continued

கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறு           உடுப்பூர் என்பது பூம்பொழில்களும், புத்தம் புது மலர்ச்சோலைகளும் சூழ்ந்த மலைவள மிக்கப் பொத்தப்பி நாட்டிலுள்ள சிற்றூர். இத்தலத்தைச் சுற்றி ஓங்கி உயர்ந்த மலைகள் சூழ்ந்திருந்தன. யானைத் தந்தங்களை வேலியாகக் கொண்டதும், பெரிய மதில் அரண்களையும் உடையதுமான இவ்வூர் வேடர்களின் தனி நாடாய்த் திகழ்ந்தது. இவர்கள் மறவர் … Continued

திருமூலர் அருளிய                               திருமந்திரத்தில் இருந்து …….                                             … Continued