மகான் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சரின் ஆன்மீக விளக்கம்                     ஒரு சமயம் பக்தர் ஒருவர் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் .                       அதற்கு பரமஹம்சர் அந்த பக்தரிடம் … Continued

எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள்  சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..! Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்Adalarasan – ஆடலரசன்Adalazagan – ஆடலழகன்Adalerran – அடலேற்றன்Adalvallan – ஆடல்வல்லான்Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்Adalvidaiyan – அடல்விடையான்Adangakkolvan – அடங்கக்கொள்வான்Adarchadaiyan – அடர்ச்சடையன்Adarko – ஆடற்கோAdhaladaiyan – அதலாடையன்Adhi … Continued

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்……….                                                                    சிவமயம்       … Continued