மகான் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சரின் ஆன்மீக விளக்கம்                     ஒரு சமயம் பக்தர் ஒருவர் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் .          …

Read More

எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள்  சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..! Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்Adalarasan – ஆடலரசன்Adalazagan – ஆடலழகன்Adalerran – அடலேற்றன்Adalvallan – ஆடல்வல்லான்Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்Adalvidaiyan …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்……….                                                        …

Read More