அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள் 

எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள் 

 
 

சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..!

Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்

Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்


Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்


Adalarasan – ஆடலரசன்


Adalazagan – ஆடலழகன்


Adalerran – அடலேற்றன்

Adalvallan – ஆடல்வல்லான்


Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்


Adalvidaiyan – அடல்விடையான்


Adangakkolvan – அடங்கக்கொள்வான்


Adarchadaiyan – அடர்ச்சடையன்


Adarko – ஆடற்கோ


Adhaladaiyan – அதலாடையன்


Adhi – ஆதி


Adhibagavan – ஆதிபகவன்


Adhipuranan – ஆதிபுராணன்


Adhiraiyan – ஆதிரையன்


Adhirthudiyan – அதிர்துடியன்


Adhirunkazalon – அதிருங்கழலோன்


Adhiyannal – ஆதியண்ணல்


Adikal – அடிகள்


Adiyarkkiniyan – அடியார்க்கினியான்


Adiyarkkunallan – அடியார்க்குநல்லான்


Adumnathan – ஆடும்நாதன்


Agamabodhan – ஆகமபோதன்


Agamamanon – ஆகமமானோன்


Agamanathan – ஆகமநாதன்


Aimmukan – ஐம்முகன்


Aindhadi – ஐந்தாடி


Aindhukandhan – ஐந்துகந்தான்


Ainniraththannal – ஐந்நிறத்தண்ணல்


Ainthalaiyaravan – *ஐந்தலையரவன்


Ainthozilon – ஐந்தொழிலோன்


Aivannan – ஐவண்ணன்

Aiyamerpan – ஐயமேற்பான்


Aiyan – ஐயன்


Aiyar – ஐயர்


Aiyaranindhan – ஐயாறணிந்தான்


Aiyarrannal – ஐயாற்றண்ணல்


Aiyarrarasu – ஐயாற்றரசு


Akandan – அகண்டன்


Akilankadandhan – அகிலங்கடந்தான்


Alagaiyanrozan – அளகையன்றோழன்


Alakantan – ஆலகண்டன்


Alalamundan – ஆலாலமுண்டான்


Alamarchelvan – ஆலமர்செல்வன்


Alamardhevan – ஆலமர்தேன்


Alamarpiran – ஆலமர்பிரான்


Alamidarran – ஆலமிடற்றான்


Alamundan – ஆலமுண்டான்


Alan – ஆலன்


Alaniizalan – ஆலநீழலான்


Alanthurainathan – ஆலந்துறைநாதன்


Alappariyan – அளப்பரியான்


Alaramuraiththon – ஆலறமுறைத்தோன்


Alavayadhi – ஆலவாய்ஆதி


Alavayannal – ஆலவாயண்ணல்


Alavilan – அளவிலான்


Alavili – அளவிலி


Alavilpemman – ஆலவில்பெம்மான்


Aliyan – அளியான்


Alnizarkadavul – ஆல்நிழற்கடவுள்


Alnizarkuravan – ஆல்நிழற்குரவன்


Aluraiadhi – ஆலுறைஆதி


Amaivu – அமைவு


Amaiyanindhan – ஆமையணிந்தன்


Amaiyaran – ஆமையாரன்


Amaiyottinan – ஆமையோட்டினன்


Amalan – அமலன்


Amararko – அமரர்கோ


Amararkon – அமரர்கோன்


Ambalakkuththan – அம்பலக்கூத்தன்


Ambalaththiisan – அம்பலத்தீசன்


Ambalavan – அம்பலவான்


Ambalavanan – அம்பலவாணன்


Ammai – அம்மை


Amman – அம்மான்


Amudhan – அமுதன்


Amudhiivallal – அமுதீவள்ளல்


Anaiyar – ஆனையார்


Anaiyuriyan – ஆனையுரியன்


Anakan – அனகன்


Analadi – அனலாடி


Analendhi – அனலேந்தி


Analuruvan – அனலுருவன்


Analviziyan – அனல்விழியன்


Anandhakkuththan – ஆனந்தக்கூத்தன்


Anandhan – ஆனந்தன்


Anangkan – அணங்கன்


Ananguraipangan – அணங்குறைபங்கன்


Anarchadaiyan – அனற்சடையன்


Anarkaiyan – அனற்கையன்


Anarrun – அனற்றூண்


Anathi – அனாதி


Anay – ஆனாய்


Anban – அன்பன்


Anbarkkanban – அன்பர்க்கன்பன்


Anbudaiyan – அன்புடையான்


Anbusivam – அன்புசிவம்


Andakai – ஆண்டகை


Andamurththi – அண்டமூர்த்தி


Andan – அண்டன்


Andan – ஆண்டான்


Andavan – ஆண்டவன்


Andavanan – அண்டவாணன்


Andhamillariyan – அந்தமில்லாரியன்


Andhivannan – அந்திவண்ணன்


Anekan – அனேகன்/அநேகன்


Angkanan – அங்கணன்


Anip Pon – ஆணிப் பொன்


Aniyan – அணியன்


Anna – அண்ணா


Annai – அன்னை


Annamalai – அண்ணாமலை


Annamkanan – அன்னம்காணான்


Annal – அண்ணல்


Anthamillan – அந்தமில்லான்


Anthamilli – அந்தமில்லி


Anthanan – அந்தணன்


Anthiran – அந்திரன்


Anu – அணு


Anychadaiyan – அஞ்சடையன்


Anychadiyappan – அஞ்சாடியப்பன்


Anychaikkalaththappan – அஞ்சைக்களத்தப்பன்


Anychaiyappan – அஞ்சையப்பன்


Anychezuththan – அஞ்செழுத்தன்


Anychezuththu – அஞ்செழுத்து


Appanar – அப்பனார்


Araamuthu – ஆராஅமுது


Aradharanilayan – ஆறாதாரநிலயன்


Araiyaniyappan – அறையணியப்பன்


Arakkan – அறக்கண்


Arakkodiyon – அறக்கொடியோன்


Aran – அரன்


Aranan – ஆரணன்


Araneri – அறநெறி


Aranivon – ஆறணிவோன்


Araravan – ஆரரவன்


Arasu – அரசு


Araththurainathan – அரத்துறைநாதன்


Aravachaiththan – அரவசைத்தான்


Aravadi – அரவாடி


Aravamudhan – ஆராவமுதன்


Aravan – அறவன்


Aravaniyan – அரவணியன்


Aravanychudi – அரவஞ்சூடி


Aravaraiyan – அரவரையன்


Aravarcheviyan – அரவார்செவியன்


Aravaththolvalaiyan – அரவத்தோள்வளையன்


Aravaziandhanan – அறவாழிஅந்தணன்


Aravendhi – அரவேந்தி


Aravidaiyan – அறவிடையான்


Arazagan – ஆரழகன்


Arccithan – அர்ச்சிதன்


Archadaiyan – ஆர்சடையன்


Areruchadaiyan – ஆறேறுச்சடையன்


Areruchenniyan – ஆறேறுச்சென்னியன்


Arikkumariyan – அரிக்குமரியான்


Arivaipangan – அரிவைபங்கன்


Arivan – அறிவன்


Arivu – அறிவு


Arivukkariyon – அறிவுக்கரியோன்


Ariya Ariyon – அரியஅரியோன்


Ariya Ariyon – அறியஅரியோன்


Ariyan – ஆரியன்


Ariyan – அரியான்


Ariyasivam – அரியசிவம்


Ariyavar – அரியவர்


Ariyayarkkariyan – அரியயற்க்கரியன்


Ariyorukuran – அரியோருகூறன்


Arpudhak Kuththan – அற்புதக்கூத்தன்


Arpudhan – அற்புதன்


Aru – அரு


Arul – அருள்


Arulalan – அருளாளன்


Arulannal – அருளண்ணல்


Arulchodhi – அருள்சோதி


Arulirai – அருளிறை


Arulvallal – அருள்வள்ளல்


Arulvallal Nathan – அருள்வள்ளல்நாதன்


Arulvallan – அருள்வல்லான்


Arumalaruraivan – அறுமலருறைவான்


Arumani – அருமணி

Arumporul – அரும்பொருள்


Arunmalai – அருண்மலை


Arunthunai – அருந்துணை


Aruran – ஆரூரன்


Arurchadaiyan – ஆறூர்ச்சடையன்


Arurmudiyan – ஆறூர்முடியன்


Arut Kuththan – அருட்கூத்தன்

Arutchelvan – அருட்செல்வன்


Arutchudar – அருட்சுடர்


Aruththan – அருத்தன்


Arutperunychodhi – அருட்பெருஞ்சோதி


Arutpizambu – அருட்பிழம்பு


Aruvan – அருவன்


Aruvuruvan – அருவுருவன்


Arvan – ஆர்வன்


Athikunan – அதிகுணன்


Athimurththi – ஆதிமூர்த்தி


Athinathan – ஆதிநாதன்


Athipiran – ஆதிபிரான்


Athisayan – அதிசயன்


Aththan – அத்தன்


Aththan – ஆத்தன்


Aththichudi – ஆத்திச்சூடி


Atkondan – ஆட்கொண்டான்


Attugappan – ஆட்டுகப்பான்


Attamurthy – அட்டமூர்த்தி


Avanimuzudhudaiyan – அவனிமுழுதுடையான்


Avinasi – அவிநாசி


Avinasiyappan – அவிநாசியப்பன்


Avirchadaiyan – அவிர்ச்சடையன்


Ayavandhinathan – அயவந்திநாதன்


Ayirchulan – அயிற்சூலன்


Ayizaiyanban – ஆயிழையன்பன்


Azagukadhalan – அழகுகாதலன்


Azakan – அழகன்


Azal Vannan – அழல்வண்ணன்


Azalarchadaiyan – அழலார்ச்சடையன்


Azalmeni – அழல்மேனி

Azarkannan – அழற்கண்ணன்


Azarkuri – அழற்குறி


Azicheydhon – ஆழிசெய்தோன்


Azi Indhan – ஆழி ஈந்தான்


Azivallal – ஆழிவள்ளல்


Azivilan – அழிவிலான்


Aziyan – ஆழியான்


Aziyar – ஆழியர்


Aziyarulndhan – ஆழியருள்ந்தான்


Bagampennan – பாகம்பெண்ணன்


Bagampenkondon – பாகம்பெண்கொண்டோன்


Budhappadaiyan – பூதப்படையன்


Budhavaninathan – பூதவணிநாதன்


Buvan – புவன்


Buvanankadandholi – புவனங்கடந்தொளி


Chadaimudiyan – சடைமுடியன்


Chadaiyan – சடையன்


Chadaiyandi – சடையாண்டி


Chadaiyappan – சடையப்பன்


Chalamanivan – சலமணிவான்


Chalamarchadaiyan – சலமார்சடையன்


Chalanthalaiyan – சலந்தலையான்


Chalanychadaiyan – சலஞ்சடையான்


Chalanychudi – சலஞ்சூடி


Chandhavenpodiyan – சந்தவெண்பொடியன்


Changarthodan – சங்கார்தோடன்


Changarulnathan – சங்கருள்நாதன்


Chandramouli – சந்ரமௌலி


Chargunanathan – சற்குணநாதன்


Chattainathan – சட்டைநாதன்


Chattaiyappan – சட்டையப்பன்


Chekkarmeni – செக்கர்மேனி


Chemmeni – செம்மேனி


Chemmeni Nathan – செம்மேனிநாதன்


Chemmeniniirran – செம்மேனிநீற்றன்


Chemmeniyamman – செம்மேனியம்மான்


Chempavalan – செம்பவளன்


Chemporchodhi – செம்பொற்சோதி


Chemporriyagan – செம்பொற்றியாகன்


Chemporul – செம்பொருள்


Chengkankadavul – செங்கன்கடவுள்


Chenneriyappan – செந்நெறியப்பன்


Chenychadaiyan – செஞ்சடையன்


Chenychadaiyappan – செஞ்சடையப்பன்


Chenychudarchchadaiyan – செஞ்சுடர்ச்சடையன்


Cherakkaiyan – சேராக்கையன்


Chetchiyan – சேட்சியன்


Cheyizaibagan – சேயிழைபாகன்


Cheyizaipangan – சேயிழைபங்கன்


Cheyyachadaiyan – செய்யச்சடையன்


Chirrambalavanan – சிற்றம்பலவாணன்


Chiththanathan – சித்தநாதன்


Chittan – சிட்டன்


Chivan – சிவன்


Chodhi – சோதி


Chodhikkuri – சோதிக்குறி


Chodhivadivu – சோதிவடிவு


Chodhiyan – சோதியன்


Chokkalingam – சொக்கலிங்கம்


Chokkan – சொக்கன்


Chokkanathan – சொக்கநாதன்


Cholladangan – சொல்லடங்கன்


Chollarkariyan – சொல்லற்கரியான்


Chollarkiniyan – சொல்லற்கினியான்


Chopura Nathan – சோபுரநாதன்


Chudalaippodipusi – சுடலைப்பொடிபூசி


Chudalaiyadi – சுடலையாடி


Chudar – சுடர்


Chudaramaimeni – சுடரமைமேனி


Chudaranaiyan – சுடரனையான்


Chudarchadaiyan – சுடர்ச்சடையன்


Chudarendhi – சுடரேந்தி


Chudarkkannan – சுடர்க்கண்ணன்


Chudarkkozundhu – சுடர்க்கொழுந்து


Chudarkuri – சுடற்குறி


Chudarmeni – சுடர்மேனி


Chudarnayanan – சுடர்நயனன்


Chudaroli – சுடரொளி


Chudarviduchodhi – சுடர்விடுச்சோதி


Chudarviziyan – சுடர்விழியன்


Chulaithiirththan – சூலைதீர்த்தான்


Chulamaraiyan – சூலமாரையன்


Chulappadaiyan – சூலப்படையன்


Dhanu – தாணு


Dhevadhevan – தேவதேவன்


Dhevan – தேவன்


Edakanathan – ஏடகநாதன்


Eduththapadham – எடுத்தபாதம்


Ekamban – ஏகம்பன்


Ekapathar – ஏகபாதர்


Eliyasivam – எளியசிவம்


Ellaiyiladhan – எல்லையிலாதான்


Ellamunarndhon – எல்லாமுணர்ந்தோன்


Ellorkkumiisan – எல்லோர்க்குமீசன்


Emperuman – எம்பெருமான்


Enakkomban – ஏனக்கொம்பன்


Enanganan – ஏனங்காணான்


Enaththeyiran – ஏனத்தெயிறான்


Enavenmaruppan – ஏனவெண்மருப்பன்


Engunan – எண்குணன்


Enmalarchudi – எண்மலர்சூடி


Ennaththunaiyirai – எண்ணத்துனையிறை


Ennattavarkkumirai – எந்நாட்டவர்க்குமிறை


Ennuraivan – எண்ணுறைவன்


Ennuyir – என்னுயிர்


Enrumezilan – என்றுமெழிலான்


Enthai – எந்தை


Enthay – எந்தாய்


En Tholar – எண் தோளர்


Entolan – எண்டோளன்


Entolavan – எண்டோளவன்


Entoloruvan – எண்டோளொருவன்


Eramarkodiyan – ஏறமர்கொடியன்


Ereri – ஏறெறி


Eripolmeni – எரிபோல்மேனி


Eriyadi – எரியாடி


Eriyendhi – எரியேந்தி


Erran – ஏற்றன்


Erudaiiisan – ஏறுடைஈசன்


Erudaiyan – ஏறுடையான்


Erudheri – எருதேறி


Erudhurvan – எருதூர்வான்


Erumbiisan – எரும்பீசன்


Erurkodiyon – ஏறூர்கொடி
யோன்


Eruyarththan – ஏறுயர்த்தான்

Eyilattan – எயிலட்டான்


Eyilmunreriththan – எயில்மூன்றெரித்தான்


Ezhaipagaththan – ஏழைபாகத்தான்


Ezukadhirmeni – எழுகதிமேனி


Ezulakali – ஏழுலகாளி


Ezuththari Nathan – எழுத்தறிநாதன்


Gangaichchadiayan – கங்கைச்சடையன்


Gangaiyanjchenniyan – கங்கையஞ்சென்னியான்


Gangaichudi – கங்கைசூடி


Gangaivarchadaiyan – கங்கைவார்ச்சடையன்


Gnanakkan – ஞானக்கண்


Gnanakkozunthu – ஞானக்கொழுந்து


Gnanamurththi – ஞானமூர்த்தி


Gnanan – ஞானன்


Gnananayakan – ஞானநாயகன்


Guru – குரு


Gurumamani – குருமாமணி


Gurumani – குருமணி


Idabamurvan – இடபமூர்வான்


Idaimarudhan – இடைமருதன்


Idaiyarrisan – இடையாற்றீசன்


Idaththumaiyan – இடத்துமையான்


Ichan – ஈசன்


Idili – ஈடிலி

Iirottinan – ஈரோட்டினன்


Iisan – ஈசன்


Ilakkanan – இலக்கணன்


Ilamadhichudi – இளமதிசூடி


Ilampiraiyan – இளம்பிறையன்


Ilangumazuvan – இலங்குமழுவன்


Illan – இல்லான்


Imaiyalkon – இமையாள்கோன்


Imaiyavarkon – இமையவர்கோன்


Inaiyili – இணையிலி


Inamani – இனமணி


Inban – இன்பன்


Inbaniingan – இன்பநீங்கான்


Indhusekaran – இந்துசேகரன்


Indhuvaz Chadaiyan – இந்துவாழ்சடையன்


Iniyan – இனியன்


Iniyan – இனியான்


Iniyasivam – இனியசிவம்


Irai – இறை


Iraivan – இறைவன்


Iraiyan – இறையான்


Iraiyanar – இறையனார்


Iramanathan – இராமநாதன்


Irappili – இறப்பிலி


Irasasingkam – இராசசிங்கம்


Iravadi – இரவாடி


Iraviviziyan – இரவிவிழியன்


Irilan – ஈறிலான் 


Iruvareththuru – இருவரேத்துரு


Iruvarthettinan – இருவர்தேட்டினன்


Isaipadi – இசைபாடி


Ittan – இட்டன்


Iyalbazagan – இயல்பழகன்


Iyamanan – இயமானன்


Kadaimudinathan – கடைமுடிநாதன்


Kadalvidamundan – கடல்விடமுண்டான்


Kadamba Vanaththirai – கடம்பவனத்திறை


Kadavul – கடவுள்


Kadhir Nayanan – கதிர்நயனன்


Kadhirkkannan – கதிர்க்கண்ணன்


Kaichchinanathan – கைச்சினநாதன்


Kalabayiravan – காலபயிரவன்


Kalai – காளை


Kalaikan – களைகண்


Kalaippozudhannan – காலைப்பொழுதன்னன்


Kalaiyan – கலையான்


Kalaiyappan – காளையப்பன்


Kalakalan – காலகாலன்


Kalakandan – காளகண்டன்


Kalarmulainathan – களர்முளைநாதன்


Kalirruriyan – களிற்றுரியன்


Kalirrurivaipporvaiyan – களிற்றுரிவைப்போர்வையான்


Kallalnizalan – கல்லால்நிழலான்


Kalvan – கள்வன்


Kamakopan – காமகோபன்


Kamalapathan – கமலபாதன்


Kamarkayndhan – காமற்காய்ந்தான்


Kanaladi – கனலாடி


Kanalarchadaiyan – கனலார்ச்சடையன்


Kanalendhi – கனலேந்தி


Kanalmeni – கனல்மேனி


Kanalviziyan – கனல்விழியன்


Kananathan – கணநாதன்

Kanarchadaiyan – கனற்ச்சடையன்


Kanchumandhanerriyan – கண்சுமந்தநெற்றியன்


Kandan – கண்டன்


Kandthanarthathai – கந்தனார்தாதை


Kandikaiyan – கண்டிகையன்


Kandikkazuththan – கண்டிக்கழுத்தன்


Kangkalar – கங்காளர்


Kangkanayakan – கங்காநாயகன்


Kani – கனி


Kanichchivanavan – கணிச்சிவாணவன்


Kanmalarkondan – கண்மலர்கொண்டான்


Kanna – கண்ணா


Kannalan – கண்ணாளன்


Kannayiranathan – கண்ணாயிரநாதன்


Kannazalan – கண்ணழலான்


Kannudhal – கண்ணுதல்


Kannudhalan – கண்ணுதலான்


Kantankaraiyan – கண்டங்கறையன்


Kantankaruththan – கண்டங்கருத்தான்


Kapalakkuththan – காபாலக்கூத்தன்


Kapali – கபாலி


Kapali – காபாலி


Karaikkantan – கறைக்கண்டன்


Karaimidarran – கறைமிடற்றன்


Karaimidarrannal – கறைமிடற்றண்ணல்


Karanan – காரணன்


Karandthaichchudi – கரந்தைச்சூடி


Karaviiranathan – கரவீரநாதன்


Kariyadaiyan – கரியாடையன்


Kariyuriyan – கரியுரியன்


Karpaganathan – கற்பகநாதன்


Karpakam – கற்பகம்


Karraichchadaiyan – கற்றைச்சடையன்


Karraivarchchadaiyan – கற்றைவார்ச்சடையான்


Karumidarran – கருமிடற்றான்


Karuththamanikandar – கறுத்தமணிகண்டர்


Karuththan – கருத்தன்


Karuththan – கருத்தான்


Karuvan – கருவன்


Kathalan – காதலன்


Kattangkan – கட்டங்கன்


Kavalalan – காவலாளன்


Kavalan – காவலன்


Kayilainathan – கயிலைநாதன்


Kayilaikkizavan – கயிலைக்கிழவன்


Kayilaimalaiyan – கயிலைமலையான்


Kayilaimannan – கயிலைமன்னன்


Kayilaippadhiyan – கயிலைப்பதியன்


Kayilaipperuman – கயிலைபெருமான்


Kayilaivendhan – கயிலைவேந்தன்


Kayilaiyamarvan – கயிலையமர்வான்


Kayilaiyan – கயிலையன்


Kayilaiyan – கயிலையான்


Kayilayamudaiyan – கயிலாயமுடையான்


Kayilayanathan – கயிலாயநாதன்


Kazarchelvan – கழற்செல்வன்


Kedili – கேடிலி


Kediliyappan – கேடிலியப்பன்


Kezalmaruppan – கேழல்மறுப்பன்


Kezarkomban – கேழற்கொம்பன்


Kiirranivan – கீற்றணிவான்


Ko – கோ


Kodika Iishvaran – கோடிக்காஈச்வரன்


Kodikkuzagan – கோடிக்குழகன்


Kodukotti – கொடுகொட்டி


Kodumudinathan – கொடுமுடிநாதன்


Kodunkunrisan – கொடுங்குன்றீசன்


Kokazinathan – கோகழிநாதன்


Kokkaraiyan – கொக்கரையன்


Kokkiragan – கொக்கிறகன்


Kolachchadaiyan – கோலச்சடையன்


Kolamidarran – கோலமிடற்றன்


Koliliyappan – கோளிலியப்பன்


Komakan – கோமகன்


Koman – கோமான்


Kombanimarban – கொம்பணிமார்பன்


Kon – கோன்


Konraialangkalan – கொன்றை அலங்கலான்


Konraichudi – கொன்றைசூடி


Konraiththaron – கொன்றைத்தாரோன்


Konraivendhan – கொன்றைவேந்தன்


Korravan – கொற்றவன்


Kozundhu – கொழுந்து


Kozundhunathan – கொழுந்துநாதன்


Kudamuzavan – குடமுழவன்


Kudarkadavul – கூடற்கடவுள்


Kuduvadaththan – கூடுவடத்தன்


Kulaivanangunathan – குலைவணங்குநாதன்


Kulavan – குலவான்


Kumaran – குமரன்


Kumaranradhai – குமரன்றாதை


Kunakkadal – குணக்கடல்


Kunarpiraiyan – கூனற்பிறையன்


Kundalachcheviyan – குண்டலச்செவியன்


Kunra Ezilaan – குன்றாஎழிலான்


Kupilan – குபிலன்


Kuravan – குரவன்


Kuri – குறி


Kuriyilkuriyan – குறியில்குறியன்


Kuriyilkuththan – குறியில்கூத்தன்


Kuriyuruvan – குறியுருவன்


Kurram Poruththa Nathan – குற்றம்பொருத்தநாதன்


Kurran^Kadindhan – கூற்றங்கடிந்தான்


Kurran^Kayndhan – கூற்றங்காய்ந்தான்


Kurran^Kumaiththan – கூற்றங்குமத்தான்


Kurrudhaiththan – கூற்றுதைத்தான்


Kurumpalanathan – குறும்பலாநாதன்


Kurundhamarguravan – குருந்தமர்குரவன்


Kurundhamevinan – குருந்தமேவினான்


Kuththan – கூத்தன்


Kuththappiran – கூத்தபிரான்


Kuvilamakizndhan – கூவிளமகிழ்ந்தான்


Kuvilanychudi – கூவிளஞ்சூடி


Kuvindhan – குவிந்தான்


Kuzagan – குழகன்


Kuzaikadhan – குழைகாதன்


Kuzaithodan – குழைதோடன்


Kuzaiyadu Cheviyan – குழையாடுசெவியன்


Kuzarchadaiyan – குழற்ச்சடையன்


Machilamani – மாசிலாமணி


Madandhaipagan – மடந்தைபாகன்


Madavalbagan – மடவாள்பாகன்


Madha – மாதா


Madhavan – மாதவன்


Madhevan – மாதேவன்


Madhimuththan – மதிமுத்தன்


Madhinayanan – மதிநயனன்


Madhirukkum Padhiyan – மாதிருக்கும் பாதியன்


Madhivanan – மதிவாணன்


Madhivannan – மதிவண்ணன்


Madhiviziyan – மதிவிழியன்


Madhorubagan – மாதொருபாகன்


Madhupadhiyan – மாதுபாதியன்


Maikolcheyyan – மைகொள்செய்யன்


Mainthan – மைந்தன்


Maiyanimidaron – மையணிமிடறோன்


Maiyarkantan – மையார்கண்டன்


Makayan Udhirankondan – மாகாயன் உதிரங்கொண்டான்


Malaimadhiyan – மாலைமதியன்


Malaimakal Kozhunan – மலைமகள் கொழுநன்


Malaivalaiththan – மலைவளைத்தான்


Malaiyalbagan – மலையாள்பாகன்


Malamili – மலமிலி


Malarchchadaiyan – மலர்ச்சடையன்


Malorubagan – மாலொருபாகன்


Malvanangiisan – மால்வணங்கீசன்


Malvidaiyan – மால்விடையன்


Maman – மாமன்


Mamani – மாமணி


Mami – மாமி


Man – மன்


Manakkuzagan – மணக்குழகன்


Manalan – மணாளன்


Manaththakaththan – மனத்தகத்தான்


Manaththunainathan – மனத்துணைநாதன்


Manavachakamkadandhar – மனவாசகம்கடந்தவர்


Manavalan – மணவாளன்


Manavazagan – மணவழகன்


Manavezilan – மணவெழிலான்


Manchumandhan – மண்சுமந்தான்


Mandharachchilaiyan – மந்தரச்சிலையன்


Mandhiram – மந்திரம்


Mandhiran – மந்திரன்


Manendhi – மானேந்தி


Mangaibagan – மங்கைபாகன்


Mangaimanalan – மங்கைமணாளன்


Mangaipangkan – மங்கைபங்கன்


Mani – மணி


Manidan – மானிடன்


Manidaththan – மானிடத்தன்


Manikantan – மணிகண்டன்


Manikka Vannan – மாணிக்கவண்ணன்


Manikkakkuththan – மாணிக்கக்கூத்தன்


Manikkam – மாணிக்கம்


Manikkaththiyagan – மாணிக்கத்தியாகன்


Manmarikkaraththan – மான்மறிக்கரத்தான்


Manimidarran – மணிமிடற்றான்


Manivannan – மணிவண்ணன்


Maniyan – மணியான்


Manjchan – மஞ்சன்


Manrakkuththan – மன்றக்கூத்தன்


Manravanan – மன்றவாணன்


Manruladi – மன்றுளாடி


Manrulan – மன்றுளான்


Mapperunkarunai – மாப்பெருங்கருணை


Maraicheydhon – மறைசெய்தோன்


Maraikkattu Manalan – மறைக்காட்டு மணாளன்


Maraineri – மறைநெறி


Maraipadi – மறைபாடி


Maraippariyan – மறைப்பரியன்


Maraiyappan – மறையப்பன்


Maraiyodhi – மறையோதி


Marakatham – மரகதம்


Maraniiran – மாரநீறன்


Maravan – மறவன்

Marilamani – மாறிலாமணி


Marili – மாறிலி


Mariyendhi – மறியேந்தி


Markantalan – மாற்கண்டாளன்


Markaziyiindhan – மார்கழிஈந்தான்


Marrari Varadhan – மாற்றறிவரதன்


Marudhappan – மருதப்பன்


Marundhan – மருந்தன்


Marundhiisan – மருந்தீசன்


Marundhu – மருந்து


Maruvili – மருவிலி


Masarrachodhi – மாசற்றசோதி


Masaruchodhi – மாசறுசோதி


Masili – மாசிலி


Mathevan – மாதேவன்


Mathiyar – மதியர்


Maththan – மத்தன்


Mathuran – மதுரன்


Mavuriththan – மாவுரித்தான்


Mayan – மாயன்


Mazavidaippagan – மழவிடைப்பாகன்


Mazavidaiyan – மழவிடையன்


Mazuppadaiyan – மழுப்படையன்


Mazuvalan – மழுவலான்


Mazuvalan – மழுவாளன்


Mazhuvali – மழுவாளி


Mazhuvatpadaiyan – மழுவாட்படையன்


Mazuvendhi – மழுவேந்தி


Mazuvudaiyan – மழுவுடையான்


Melar – மேலர்


Melorkkumelon – மேலோர்க்குமேலோன்


Meruvidangan – மேருவிடங்கன்


Meruvillan – மேருவில்லன்


Meruvilviiran – மேருவில்வீரன்


Mey – மெய்


Meypporul – மெய்ப்பொருள்


Meyyan – மெய்யன்


Miinkannanindhan – மீன்கண்ணணிந்தான்


Mikkarili – மிக்காரிலி


Milirponnan – மிளிர்பொன்னன்


Minchadaiyan – மின்சடையன்


Minnaruruvan – மின்னாருருவன்


Minnuruvan – மின்னுருவன்


Mudhalillan – முதலில்லான்


Mudhalon – முதலோன்


Mudhirappiraiyan – முதிராப்பிறையன்


Mudhukattadi – முதுகாட்டாடி


Mudhukunriisan – முதுகுன்றீசன்


Mudivillan – முடிவில்லான்


Mukkanmurthi – முக்கண்மூர்த்தி


Mukkanan – முக்கணன்


Mukkanan – முக்கணான்


Mukkannan – முக்கண்ணன்


Mukkatkarumbu – முக்கட்கரும்பு


Mukkonanathan – முக்கோணநாதன்


Mulai – முளை


Mulaimadhiyan – முளைமதியன்


Mulaivenkiirran – முளைவெண்கீற்றன்


Mulan – மூலன்


Mulanathan – மூலநாதன்


Mulaththan – மூலத்தான்


Mullaivananathan – முல்லைவனநாதன்


Mummaiyinan – மும்மையினான்


Muni – முனி


Munnayanan – முன்னயனன்


Munnon – முன்னோன்


Munpan – முன்பன்


Munthai – முந்தை


Muppilar – மூப்பிலர்


Muppuram Eriththon – முப்புரம் எறித்தோன்


Murramadhiyan – முற்றாமதியன்


Murrunai – முற்றுணை


Murrunarndhon – முற்றுணர்ந்தோன்


Murrunychadaiyan – முற்றுஞ்சடையன்


Murththi – மூர்த்தி


Murugavudaiyar – முருகாவுடையார்


Murugudaiyar – முருகுடையார்


Muthaliyar – முதலியர்


Muthalvan – முதல்வன்


Muththan – முத்தன்


Muththar Vannan – முத்தார் வண்ணன்

Muththilangu Jodhi – முத்திலங்குஜோதி


Muththiyar – முத்தியர்


Muththu – முத்து


Muththumeni – முத்துமேனி


Muththuththiral – முத்துத்திரள்


Muvakkuzagan – மூவாக்குழகன்


Muvameniyan – மூவாமேனியன்


Muvamudhal – மூவாமுதல்


Muvarmudhal – மூவர்முதல்


Muvilaichchulan – மூவிலைச்சூலன்


Muvilaivelan – மூவிலைவேலன்


Muviziyon – மூவிழையோன்


Muyarchinathan – முயற்சிநாதன்


Muzudharindhon – முழுதறிந்தோன்


Muzudhon – முழுதோன்


Muzhumudhal – முழுமுதல்


Muzudhunarchodhi – முழுதுணர்ச்சோதி


Muzudhunarndhon – முழுதுணர்ந்தோன்


Nadan – நடன்


Nadhichadaiyan – நதிச்சடையன்


Nadhichudi – நதிசூடி


Nadhiyarchadaiyan – நதியார்ச்ச
டையன்


Nadhiyurchadaiyan – நதியூர்ச்சடையன்

Naduthariyappan – நடுத்தறியப்பன்


Naguthalaiyan – நகுதலையன்


Nakkan – நக்கன்


Nallan – நல்லான்


Nallasivam – நல்லசிவம்


Nalliruladi – நள்ளிருளாடி


Namban – நம்பன்


Nambi – நம்பி


Nanban – நண்பன்


Nandhi – நந்தி


Nandhiyar – நந்தியார்


Nanychamudhon – நஞ்சமுதோன்


Nanychanikantan – நஞ்சணிகண்டன்


Nanycharththon – நஞ்சார்த்தோன்


Nanychundon – நஞ்சுண்டோன்


Nanychunkantan – நஞ்சுண்கண்டன்


Nanychunkarunaiyan – நஞ்சுண்கருணையன்


Nanychunnamudhan – நஞ்சுண்ணமுதன்


Nanychunporai – நஞ்சுண்பொறை


Narchadaiyan – நற்ச்சடையன்


Naripagan – நாரிபாகன்


Narravan – நற்றவன்


Narrunai – நற்றுணை


Narrunainathan – நற்றுணைநாதன்


Nasaiyili – நசையிலி


Nathan – நாதன்


Nathi – நாதி


Nattamadi – நட்டமாடி


Nattamunron – நாட்டமூன்றோன்


Nattan – நட்டன்


Nattavan – நட்டவன்


Navalan – நாவலன்


Navalechcharan – நாவலேச்சரன்


Nayadi Yar – நாயாடி யார்


Nayan – நயன்


Nayanachchudaron – நயனச்சுடரோன்


Nayanamunran – நயனமூன்றன்


Nayananudhalon – நயனநுதலோன்


Nayanar – நாயனார்


Nayanaththazalon – நயனத்தழலோன்


Nedunychadaiyan – நெடுஞ்சடையன்


Nellivananathan – நெல்லிவனநாதன்


Neri – நெறி


Nerikattunayakan – நெறிகாட்டுநாயகன்


Nerrichchudaron – நெற்றிச்சுடரோன்


Nerrikkannan – நெற்றிக்கண்ணன்


Nerrinayanan – நெற்றிநயனன்


Nerriyilkannan – நெற்றியில்கண்ணன்


Nesan – நேசன்


Neyyadiyappan – நெய்யாடியப்பன்


Nidkandakan – நிட்கண்டகன்


Niilakantan – நீலகண்டன்


Niilakkudiyaran – நீலக்குடியரன்


Niilamidarran – நீலமிடற்றன்


Niilchadaiyan – நீள்சடையன்


Niinerinathan – நீனெறிநாதன்


Niiradi – நீறாடி


Niiranichemman – நீறணிச்செம்மான்


Niiranichudar – நீறணிசுடர்


Niiranikunram – நீறணிகுன்றம்


Niiranimani – நீறணிமணி


Niiraninudhalon – நீறணிநுதலோன்


Niiranipavalam – நீறணிபவளம்


Niiranisivan – நீறணிசிவன்


Niirarmeniyan – நீறர்மேனியன்


Niirchchadaiyan – நீர்ச்சடையன்


Niireruchadaiyan – நீறேறுசடையன்


Niireruchenniyan – நீறேறுசென்னியன்


Niirran – நீற்றன்


Niirudaimeni – நீறுடைமேனி


Nirupusi – நீறுபூசி


Nikarillar – நிகரில்லார்


Nilachadaiyan – நிலாச்சடையன்


Nilavanichadaiyan – நிலவணிச்சடையன்


Nilavarchadaiyan – நிலவார்ச்சடையன்


Nimalan – நிமலன்


Ninmalan – நின்மலன்


Ninmalakkozhunddhu – நீன்மலக்கொழுந்து


Nimirpunchadaiyan – நிமிர்புன்சடையன்


Niramayan – நிராமயன்


Niramba Azagiyan – நிரம்பஅழகியன்


Niraivu – நிறைவு


Niruththan – நிருத்தன்


Nithi – நீதி


Niththan – நித்தன்


Nokkamunron – நோக்கமூன்றோன்


Nokkuruanalon – நோக்குறுஅனலோன்


Nokkurukadhiron – நோக்குறுகதிரோன்


Nokkurumadhiyon – நோக்குறுமதியோன்


Nokkurunudhalon – நோக்குறுநுதலோன்


Noyyan – நொய்யன்


Nudhalorviziyan – நுதலோர்விழியன்


Nudhalviziyan – நுதல்விழியன்


Nudhalviziyon – நுதல்விழியோன்


Nudharkannan – நுதற்கண்ணன்


Nunnidaikuran – நுண்ணிடைகூறன்


Nunnidaipangan – நுண்ணிடைபங்கன்


Nunniyan – நுண்ணியன்


Odaniyan – ஓடணியன்


Odarmarban – ஓடார்மார்பன்


Odendhi – ஓடேந்தி


Odhanychudi – ஓதஞ்சூடி


Olirmeni – ஒளிர்மேனி


Ongkaran – ஓங்காரன்


Ongkaraththudporul – ஓங்காரத்துட்பொருள்


Opparili – ஒப்பாரிலி


Oppili – ஒப்பிலி


Orraippadavaravan – ஒற்றைப்படவரவன்


Oruthalar – ஒருதாளர்


Oruththan – ஒருத்தன்


Oruthunai – ஒருதுணை


Oruvamanilli – ஒருவமனில்லி


Oruvan – ஒருவன்


Ottiichan – ஓட்டீசன்


Padarchadaiyan – படர்ச்சடையன்


Padhakamparisuvaiththan – பாதகம்பரிசுவைத்தான்


Padhimadhinan – பாதிமாதினன்


Padikkasiindhan – படிகாசீந்தான்


Padikkasuvaiththaparaman- படிக்காசு வைத்த பரமன்


Padiran – படிறன்


Pagalpalliruththon – பகல்பல்லிறுத்தோன்


Pakavan – பகவன்


Palaivana Nathan – பாலைவனநாதன்


Palannaniirran – பாலன்னநீற்றன்


Palar – பாலர்


Palichchelvan – பலிச்செல்வன்


Paliithadhai – பாலீதாதை


Palikondan – பலிகொண்டான்


Palinginmeni – பளிங்கின்மேனி


Palitherchelvan – பலித்தேர்செல்வன்


Pallavanathan – பல்லவநாதன்


Palniirran – பால்நீற்றன்


Palugandha Iisan – பாலுகந்தஈசன்


Palvanna Nathan – பால்வண்ணநாதன்


Palvannan – பால்வண்ணன்


Pambaraiyan – பாம்பரையன்


Pampuranathan – பாம்புரநாதன்


Panban – பண்பன்


Pandangkan – பண்டங்கன்


Pandaram – பண்டாரம்


Pandarangan – பண்டரங்கன்


Pandarangan – பாண்டரங்கன்


Pandippiran – பாண்டிபிரான்


Pangkayapathan – பங்கயபாதன்


Panimadhiyon – பனிமதியோன்


Panimalaiyan – பனிமலையன்


Panivarparru – பணிவார்பற்று


Paraayththuraiyannal – பராய்த்துறையண்ணல்


Paramamurththi – பரமமூர்த்தி


Paraman – பரமன்


Paramayoki – பரமயோகி


Paramessuvaran – பரமேச்சுவரன்


Parametti – பரமேட்டி


Paramparan – பரம்பரன்


Paramporul – பரம்பொருள்


Paran – பரன்


Paranjchothi – பரஞ்சோதி


Paranjchudar – பரஞ்சுடர்


Paraparan – பராபரன்


Parasudaikkadavul – பரசுடைக்கடவுள்


Parasupani – பரசுபாணி


Parathaththuvan – பரதத்துவன்


Paridanychuzan – பாரிடஞ்சூழன்


Paridhiyappan – பரிதியப்பன்


Parrarran – பற்றற்றான்


Parraruppan – பற்றறுப்பான்


Parravan – பற்றவன்


Parru – பற்று


Paruppan – பருப்பன்


Parvati Manalan – பார்வதி மணாளன்


Pasamili – பாசமிலி


Pasanasan – பாசநாசன்


Pasuveri – பசுவேறி


Pasumpon – பசும்பொன்


Pasupathan – பாசுபதன்


Pasupathi – பசுபதி


Paththan – பத்தன்


Pattan – பட்டன்


Pavala Vannan – பவளவண்ணன்


Pavalach Cheyyon – பவளச்செய்யோன்


Pavalam – பவளம்


Pavan – பவன்


Pavanasan – பாவநாசன்


Pavanasar – பாவநாசர்


Payarruraran – பயற்றூரரன்


Pazaiyan – பழையான்


Pazaiyon – பழையோன்


Pazakan – பழகன்


Pazamalainathan – பழமலைநாதன்


Pazanappiran – பழனப்பிரான்


Pazavinaiyaruppan – பழவினையறுப்பான்


Pemman – பெம்மான்


Penbagan – பெண்பாகன்


Penkuran – பெண்கூறன்


Pennagiyaperuman – பெண்ணாகியபெருமான்


Pennamar Meniyan – பெண்ணமர் மேனியன்


Pennanaliyan – பெண்ணாணலியன்


Pennanmeni – பெண்ணாண்மேனி


Pennanuruvan – பெண்ணானுருவன்


Pennidaththan – பெண்ணிடத்தான்


Pennorubagan – பெண்ணொருபாகன்


Pennorupangan – பெண்ணொருபங்கன்


Pennudaipperundhakai – பெண்ணுடைப்பெருந்தகை


Penparrudhan – பெண்பாற்றூதன்


Peralan – பேராளன்


Perambalavanan – பேரம்பலவாணன்


Perarulalan – பேரருளாளன்


Perayiravan – பேராயிரவன்


Perchadaiyan – பேர்ச்சடையன்


Perezuththudaiyan – பேரெழுத்துடையான்


Perinban – பேரின்பன்


Periyakadavul – பெரியகடவுள்


Periyan – பெரியான்


Periya Peruman – பெரிய பெருமான்


Periyaperumanadikal – பெரியபெருமான் அடிகள்


Periyasivam – பெரியசிவம்


Periyavan – பெரியவன்


Peroli – பேரொளி


Perolippiran – பேரொளிப்பிரான்


Perrameri – பெற்றமேறி


Perramurthi – பெற்றமூர்த்தி


Peruman – பெருமான்


Perumanar – பெருமானார்


Perum Porul – பெரும் பொருள்


Perumpayan – பெரும்பயன்


Perundhevan – பெருந்தேவன்


Perunkarunaiyan – பெருங்கருணையன்


Perunthakai – பெருந்தகை


Perunthunai – பெருந்துணை


Perunychodhi – பெருஞ்சோதி


Peruvudaiyar – பெருவுடையார்


Pesarkiniyan – பேசற்கினியன்


Picchar – பிச்சர்


Pichchaiththevan – பிச்சைத்தேவன்


Pidar – பீடர்


Pinjgnakan – பிஞ்ஞகன்


Piraichchenniyan – பிறைச்சென்னியன்


Piraichudan – பிறைசூடன்


Piraichudi – பிறைசூடி


Piraikkanniyan – பிறைக்கண்ணியன்


Piraikkirran – பிறைக்கீற்றன்


Piraiyalan – பிறையாளன்


Piran – பிரான்


Pirapparuppon – பிறப்பறுப்போன்


Pirappili – பிறப்பிலி


Piravapperiyon – பிறவாப்பெரியோன்


Piriyadhanathan – பிரியாதநாதன்


Pitha – பிதா


Piththan – பித்தன்


Podiyadi – பொடியாடி


Podiyarmeni – பொடியார்மேனி


Pogam – போகம்


Pokaththan – போகத்தன்


Pon – பொன்


Ponmalaivillan – பொன்மலைவில்லான்


Ponmanuriyan – பொன்மானுரியான்


Ponmeni – பொன்மேனி


Ponnambalak Kuththan – பொன்னம்பலக்கூத்தன்


Ponnambalam – பொன்னம்பலம்


Ponnan – பொன்னன்


Ponnarmeni – பொன்னார்மேனி


Ponnayiramarulvon – பொன்னாயிரமருள்வோன்


Ponnuruvan – பொன்னுருவன்


Ponvaiththanayakam – பொன்வைத்தநாயகம்


Poraziyiindhan – போராழிஈந்தான்


Porchadaiyan – பொற்சசையன்


Poruppinan – பொருப்பினான்


Poyyili – பொய்யிலி


Pugaz – புகழ்


Pugazoli – புகழொளி


Pulaichchudi – பூளைச்சூடி


Puliththolan – புலித்தோலன்


Puliyadhaladaiyan – புலியதலாடையன்


Puliyadhalan – புலியதளன்


Puliyudaiyan – புலியுடையன்


Puliyuriyan – புலியுரியன்


Pulkanan – புள்காணான்


Punachadaiyan – புனசடையன்


Punalarchadaiyan – புனலார்சடையன்


Punalchudi – புனல்சூடி


Punalendhi – புனலேந்தி


Punanular – பூணநூலர்


Punarchadaiyan – புனற்சடையன்


Punarchip Porul – புணர்ச்சிப் பொருள்


Punavayilnathan – புனவாயில்நாதன்


Punchadaiyan – புன்சடையன்


Pungkavan – புங்கவன்


Punidhan – புனிதன்


Punniyamurththi – புண்ணியமூர்த்தி


Punniyan – புண்ணியன்


Puramaviththan – புரமவித்தான்


Purameriththan – புரமெரித்தான்


Purameydhan – புரமெய்தான்


Puramureriththan – புரமூரெரித்தான்


Puranamuni – புராணமுனி


Puranan – புராணன்


Puranycherran – புரஞ்செற்றான்


Puranychuttan – புரஞ்சுட்டான்


Purathanan – புராதனன்


Purichadaiyan – புரிசடையன்


Purinunmeni – புரிநூன்மேனி


Purameriththan – புரமெரித்தான்


Puranan – பூரணன்


Purari – புராரி


Purridankondar – புற்றிடங்கொண்டார்


Pusan – பூசன்


Puthanathar – பூதநாதர்


Puthanayakan – பூதநாயகன்


Puthapathi – பூதபதி


Puthiyan – புதியன்


Puthiyar – பூதியர்


Puththel – புத்தேள்


Puuvananaathan – பூவனநாதன்


Puuvananaathan – பூவணநாதன்


Puyangan – புயங்கன்


Saivan – சைவன்


Saivar – சைவர்


Sakalasivan – சகலசிவன்


Samavethar – சாமவேதர்


Sampu – சம்பு


Sangkaran – சங்கரன்


Santhirasekaran – சந்திரசேகரன்


Saranan – சாரணன்


Sathasivan – சதாசிவன்


Sathikithavarththamanar – சாதிகீதவர்த்தமானர்


Saththan – சத்தன்


Sathuran – சதுரன்


Sayampu – சயம்பு


Sedan – சேடன்


Seddi – செட்டி


Selvan – செல்வன்


Semman – செம்மான்


Sempon – செம்பொன்


Senneri – செந்நெறி


Sevakan – சேவகன்


Sevalon – சேவலோன்


Seyyan – செய்யன்


Shivan – சிவன்


Silampan – சிலம்பன்


Silan – சீலன்


Singkam – சிங்கம்


Siththan – சித்தன்


Siththar – சித்தர்


Sittan – சிட்டன்


Sivakkozundhu – சிவக்கொழுந்து


Sivalokan – சிவலோகன்


Sivamurththi – சிவமூர்த்தி


Sivan – சிவன்
                                 என்றும் இறை பணியில்           சிவமேஜெயம் – திருவடி முத்து கிருஷ்ணன் 
சிவத்தை போற்றுவோம் !!!     சித்தர்களை போற்றுவோம் !!!  
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →