அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …. நாய்செய் தநல்வினை யான்செய்ய விலையோபிறவி  நோய்தீர்ப் பவனேசங்கர ராமேஸ்வரா நின்னாலயத்துள் அந்  நாயுறங்க என்னதவம் செய்ததோ இந்நாய்மனம்  நோகுதையா ஆல  வாயண்ணலே அடிநாய்க் கருள் செய்யே . அருவானவ னெங்குநிறைந்து அருவுருவானவன் கற்ப  தருவானவன் நிலையான இன்பந் தருவானவன் குருவுக்குங்  குருவானவன் மெய்யன்பரழைக்க வுடன் வருவானவன் தானே  உருவானவன் தன்னிகரில்லாத … Continued

சித்தர்கள் வணங்கிய வாலையை பற்றி …….. (பதிவு 2 )        ஞானகுரு ஸ்ரீ பட்டினத்தார் தன்னுடைய பூரணமாலையில்    வாலையை எண்ணாது இருந்து விட்டேனே என்று பாடுகிறார் .        மூலத்து உதித்தெழுந்த முக்கோணச் சக்கரத்துள் வாலைதனைப் போற்றாமல் மதிமறந்தேன் பூரணமே !         புண்ணாக்குச் சித்தர் … Continued

சித்தர்கள் நோக்கில் …..                                              ஞானம் பெற குரு அவசியமா ?    பிறந்து இறக்கும் இந்த பிறவியை முடிவுக்கு கொண்டு வர குருவருளால் மட்டுமே … Continued