முப்புரம் எரித்த சிவனார்

 திருவதிகை வீரட்டானம்  முப்புரம் எரித்த சிவனார் ..                         தாரகாசுரன் என்ற அசுரனின் மகன்களான வித்துன்மாலி, தாரகாட்சன், கமலாட்சன் மூவரும் தேவர்களை எல்லாம் அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் படை எடுத்தார்கள் போரில் தோற்று திரும்பினார்கள் எப்படியாவது தேவர்களை வெல்ல … Continued