அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …. நாய்செய் தநல்வினை யான்செய்ய விலையோபிறவி  நோய்தீர்ப் பவனேசங்கர ராமேஸ்வரா நின்னாலயத்துள் அந்  நாயுறங்க என்னதவம் செய்ததோ இந்நாய்மனம்  நோகுதையா ஆல  வாயண்ணலே அடிநாய்க் கருள் செய்யே . அருவானவ னெங்குநிறைந்து அருவுருவானவன் கற்ப  தருவானவன் நிலையான …

Read More

   அடியேன் எழுதிய பாடல்களில் ………  அட்ட வீரட்டானம்       சிவமயம்  குருவே துணை             பட்டினத்தாரே சரணம்               குருவே சரணம்  அகந்தையால் தன்னிலைமறந்த …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் ……………     அடைக்கலக் கண்ணிகள்    அம்பலத்திலாடும் ஆண்டவனே உனக்கு அடைக்கலம்  ஆடிய பொற்பாதமே ஆண்டு கொள்வாய் உனக்கு அடைக்கலம்  இன்னல் தீர்ப்பவனே எங்கள் ஆலவாயனே உனக்கு அடைக்கலம்  ஈசனே எந்தையே எம் சிந்தையில் உறைவாய் …

Read More