அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்

குருவே துணை        பட்டினத்தாரே சரணம்        குருவே சரணம்    ஸ்ரீ வில்வேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ  பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !!  ஸ்ரீ சங்கர ராமேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ …

Read More