திருமந்திர பாடல்கள் 3

திருமந்திரத்தில் இருந்து …….                                  சில மந்திரங்கள்  தழைக்கின்ற செந்தளிர்த் தண்மலர்க் கொம்பில்இழைக்கின்ற தெல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும்பிழைப்பின்றி எம்பெரு மானடி …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 11

ஞானகுரு பட்டினத்தார்        பாடல்களில் இருந்து …..மானார் விழியைக் கடந்தேறி வந்தனன் வாழ்குருவும்கோனாகி என்னைக் குடியேற்றிக் கொண்டனன் குற்றமில்லைபோனாலும் பேறு இருந்தாலும் நற்பேறிது பொய் யன்றுகாண்ஆனாலும் இந்த உடம்போடு இருப்பது அருவருப்பே ! மான் போன்று மயக்கும் கண்களை …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 10

ஞானகுரு பட்டினத்தார்        பாடல்களில் இருந்து …….எரி எனக்கென்னும் புழுவோ எனக் கென்னும் இந்த மண்ணும்சரி எனக் கென்னும் பருந்தோ எனக்கென்னும் தான் புசிக்க நரி எனக் கென்னும் புன்னாய் எனக்கென்னும் இந்நாறுடலைப்பிரியமுடன் வளர்த்தேன்; இதனால் என்ன பேறு …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 9

  ஞானகுரு பட்டினத்தார்                 பாடல்களில் இருந்து ……. சீயும் குருதிச் செழுநீர் வழும்பும் செறிந்தெழுந்துபாயும்; புடவை ஒன்றில்லாத போது பகல் இரவாய்ஈயும் எறும்பும் புகுகின்ற யோனிக்கு இரவுபகல்மாயும் மனிதரை மாயாமல் வைக்கமருந்தில்லையே …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 8

ஞான குரு பட்டினத்தார்                பாடல்களில் இருந்து ……..  உடைகோவணமுண்,டுறங்கப் புறந்திண்ணையுண்,டுணவிங்கடைகா யிலையுண்,டருந்தத் தண்ணீருண்,டருந்துணைக்கேவிடையேறு மீசர் திருநாமமுண் டிந்தமேதினியில்,வடகோ டுயர்ந்தென்ன தென்கோடு சாய்ந்தென்ன                …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 7

ஞான குரு பட்டினத்தார்             பாடல்களில் இருந்து ….இரைக்கே இரவும் பகலும் திரிந்திங்கு இளைத்துமின்னார்அரைக்கே அவலக் குழியருகே அசும் பார்ந்தொழுகும்புரைக்கே உழலும் தமியேனை ஆண்டருள்! பொன்முகலிக்கரைக்கே கல்லால நிழற்கீழ் அமர்ந்தருள் காளத்தியே! இரவும் பகலும் இரைக்காக …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 6

ஞான குரு பட்டினத்தார் பாடல்களில் இருந்து……… நெருப்பான மேனியர் செங்காட்டில் ஆத்தி நிழல் அருகேஇருப்பார் திருவுளம் எப்படி யோஇன்னம் என்னை அன்னைக்கருப்பா சயக்குழிக்கே தள்ளு மோகண்ணன் காணரியதிருப்பாத மேதரு மோதெரி யாது சிவன்செயலே. ஜோதியாய் ஒளிரும் மேனி கொண்ட எம் இறைவன் திருச்செங்காட்டிலே ஆத்தி …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 5

ஞான குரு பட்டினத்தார்          பாடல்களில் இருந்து …….   ஊட்டுவிப் பானும் உறங்குவிப்பானும் இங்கு ஒன்றோடொன்றைமூட்டுவிப் பானும் முயங்குவிப் பானும் முயன்றவினைகாட்டுவிப் பானும் இருவினைப் பாசக் கயிற்றின் வழிஆட்டுவிப் பானும் ஒருவன்உண் டேதில்லை அம்பலத்தே! நாம் உயிர் …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 4

   ஞான  குரு பட்டினத்தார்          பாடல்களில் இருந்து ……… காம்பிணங் கும்பணைத் தோளார்க்கும் பொன்னுக்குங் காசினிக்கும்                                  …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து 3

  ஞானகுரு பட்டினத்தார்          பாடல்களில்………இருந்து     பூதங்க ளற்றுப் பொறியற்றுச் சாரைம் புலன்களற்றுப்பேதங் குணமற்றுப் பேராசை தானற்றுப் பின்முனற்றுக்காதங் கரணங் களுமற்ற ஆனந்தக் காட்சியிலேஏதங் களைந்திருப்பேன் இறைவாகச்சி ஏகம்பனே. ஐம்பூதங்கள் எனப்படுகின்ற நிலம் ,நீர்,நெருப்பு,காற்று ,ஆகாயம் என அனைத்தும் …

Read More