தடங்கண் சித்தர் பாடல்கள்

                               தங்கப்பா அதிவெடி முழக்கி முரசுகள் முடுக்கி         அலறிடு முடுக்கைகள் துடிப்ப  விதிர்விதிர் குரலால் வெற்றுரை அலப்பி        வீணிலோர் கல்லினைச் சுமந்தே குதிகுதி வென்று தெருவெல்லாம் குதிப்பார்  … Continued

தாயுமானவர் பாடல்கள் 5

43. பராபரக்கண்ணிசீராருந் தெய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதல்பாராதி யாண்ட பதியே பராபரமே. 1.கண்ணாரக் கண்டோர் கருப்பொருள்கா ணாமலருள்விண்ணூ டிருந்தஇன்ப வெற்பே பராபரமே. 2.சிந்தித்த எல்லாமென் சிந்தையறிந் தேயுதவவந்த கருணை மழையே பராபரமே. 3.ஆரா அமுதே அரசே ஆனந்தவெள்ளப்பேராறே இன்பப் பெருக்கே பராபரமே. 4.ஆரறிவார் என்ன அனந்தமறை ஓலமிடும்பேரறிவே இன்பப் பெருக்கே பராபரமே. 5.உரையிறந்த அன்பருளத் தோங்கொளியா யோங்கிக்கரையிறந்த … Continued

தாயுமானவர் பாடல்கள் 3

பொன்னை மாதரைப் பூமியை நாடிடேன்என்னை நாடிய என்னுயிர் நாதனேஉன்னை நாடுவன் உன்னருள் தூவெளிதன்னை நாடுவன் தன்னந் தனியனே. 1.தன்ன தென்றுரை சாற்று வனவெலாம்நின்ன தென்றனை நின்னிடத் தேதந்தேன்இன்னம் என்னை யிடருறக் கூட்டினால்பின்னை யுய்கிலன் பேதையன் ஆவியே. 2.ஆவி யேயுனை யானறி வாய்நின்றுசேவி யேன்களச் சிந்தை திறைகொடேன்பாவி யேனுளப் பான்மையைக் கண்டுநீகூவி யாளெனை யாட்கொண்ட கோலமே. 3.கோல … Continued

தாயுமானவர் பாடல்கள் 2

9. சுகவாரிஇன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிதேன் எனருசித் திடவலியவந் தின்பங்கொ டுத்தநினை எந்நேர நின்னன்பர் இடையறா துருகிநாடிஉன்னிய கருத்தவிழ உரைகுளறி உடலெங்கும் ஓய்ந்துயர்ந் தவசமாகி உணர்வரிய பேரின்ப அநுபூதி உணர்விலே உணர்வார்கள் உள்ளபடிகாண்கன்னிகை யொருத்திசிற் றின்பம்வேம் பென்னினுங் கைக்கொள்வள் பக்குவத்தில் கணவனருள் பெறின்முனே சொன்னவா றென்னெனக் கருதிநகை யாவளதுபோல்சொன்னபடி கேட்குமிப் பேதைக்கு நின்கருணை தோற்றிற் சுகாரம்பமாஞ் … Continued

தாயுமானவர் பாடல்கள் 1

1. திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்[பன்னிருசீர் ஆசிரிய விருத்தம்]அங்கிங் கெனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளடு நிறைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே அகிலாண்ட கோடியெல்லாந்தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த் தழைத்ததெது மனவாக்கினில் தட்டாமல் நின்றதெது சமயகோ டிகளெலாந் தந்தெய்வம் எந்தெய்வமென்றெங்குந் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவும் நின்றதெது எங்கணும் பெருவழக்காய் யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி இன்பமாய் என்றைக்கு முள்ள … Continued

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்

பாடல் 1 — விநாயகர் துதி கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்பொரிகப்பிய கரிமுகன் …… அடிபேணிக் கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவகற்பகம் எனவினை …… கடிதேகும் மத்தமு மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன்மற்பொரு திரள்புய …… மதயானை மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனைமட்டவிழ் மலர்கொடு …… பணிவேனே முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில்முற்பட எழுதிய …… முதல்வோனே … Continued

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்

காப்பு விநாயகர் துதி பின் முடுகு வெண்பா கல்விநிறை வாலைப்பெண் காதலியென் றோதுகின்றசெல்வியின்மேற் கும்மிதனைக் செப்புதற்கே – நல்விசயநாதனின்சொல் வேதனஞ்சு போதன்மிஞ்சி மானகஞ்சபாதம்வஞ்ச நெஞ்சினில்வைப் போம். 1 கும்மி சத்தி சடாதரி வாலைப்பெண் ணாமந்த உத்தமிமேற் கும்மிப் பாட்டுரைக்கவித்தைக் குதவிய வொற்றைக்கொம் பாம்வாலை சித்தி விநாயகன் காப்பாமே. 2 சரசுவதி துதி சித்தர்கள் போற்றிய வாலைப்பெண் … Continued

இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல்கள்

காப்பு கலிவிருத்தம் ஆதி யந்தமில் லாதவ னாதியைத்தீது றும்பவம் தீப்படு பஞ்சுபோல்மோது றும்படி முப்பொறி யொத்துறக்காதலாகக் கருத்திற் கருதுவோம். தாண்டவராயக் கோனார் கூற்று கண்ணிகள் எல்லா உலகமும் எல்லா உயிர்களும் எல்லா பொருள்களும் எண்ணரியவல்லாளன் ஆதிபரம சிவனது சொல்லால் ஆகுமே கோனாரே. 1 வானியல் போல் வயங்கும் பிரமமே சூனியம் என்றறிந்து ஏத்தாக்கால் ஊனியல் ஆவிக்கு … Continued

அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்கள்

நஞ்சுண்ண வேண்டாவே ……அகப்பேய் நாயகன் தாள் பெறவேநெஞ்சு மலையாதே …..அகப்பேய் நீ ஒன்றுஞ் சொல்லாதே. 1 பராபர மானதடி …..அகப்பேய் பரவையாய் வந்தடிதராதலம் ஏழ்புவியும் …..அகப்பேய் தானே படைத்ததடி. 2 நாத வேதமடி …..அகப்பேய் நன்னடம் கண்டாயோபாதஞ் சத்தியடி …..அகப்பேய் பரவிந்து நாதமடி. 3 விந்து நாதமடி …..அகப்பேய் மெய்யாக வந்ததடிஐந்து பெரும்பூதம் …..அகப்பேய் அதனிடம் … Continued

பட்டினத்தார் பாடல்கள்

1. திருவேகம்பமாலை அறந்தா னியற்று மவனிலுங்கோடி யதிகமில்லந்துறந்தான், அவனின் சதகோடி யுள்ளத்துறவுடையோன்;மறந்தா னறக்காற் றறிவோடிருந்திரு வாதனையற்றுஇறந்தான் பெருமையையென் சொல்லுவேன் ? கச்சியேகம்பனே ! 1 கட்டியணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன்வெட்டிமுறிக்கு மரம்போற் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டாற்கொட்டிமுழக்கி யழுவார்; மயானங் குறுகியப்பால்எட்டி யடிவைப்ப ரோ? யிறைவா ! கச்சியேகம்பனே. 2 கைப்பிடி நாயகன் தூங்கையிலே யவன்கையெடுத்துஅப்புறங்தன்னி லசையாமல் முன்வைத் … Continued

1 2 3 4 5