சிவபெருமான் 108 போற்றிகள்

சிவபெருமான் 108 போற்றிகள்      திருச்சிற்றம்பலம்  1. ஓம் அரசே போற்றி2. ஓம் அமுதே போற்றி3. ஓம் அறிவே போற்றி4. ஓம் அணுவே போற்றி5. ஓம் அத்தா போற்றி6. ஓம் அரனே போற்றி7. ஓம் அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி8. ஓம் அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி9. ஓம் அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி10. ஓம் …

Read More