தியானம்

ஈஷாவின் கிரியா தியானம்   கிரியா தியானம் என்பது மிகவும் எளிமையான எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு தியானம் . இந்த தியானம் உங்கள் உடலையும் மனதையும் வேறுபடுத்தி ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தும் .மனதை நாம் நான் என்று நினைப்பதால் மட்டுமே தொல்லைகளை அனுபவிக்க வேண்டி …

Read More