திருவாசகத்தில் இருந்து

மணிவாசக பெருமான் அருளிச் செய்த                    திருவாசகத்தில் இருந்து ………………        கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந் தாண்டுகொண்ட விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல் வேங்கையின்தோல் உடையவ …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

திருமாணிக்க வாசக பெருமான் அருளிய               திருவாசகத் தேனிலிருந்து ……..                   மெய்யான பக்தியே முக்திக்கு வித்து . மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

 மாணிக்க வாசக பெருமான் அருள் செய்த   திருவாசகத்திலிருந்து  சில வாசகம்    எம்பிரான் போற்றி வானத்து அவர் அவர் ஏறு போற்றி கொம்ப ரார்மருங் குல்மங்கை கூறவெள் நீற போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய       திருவாசகத்திலிருந்து    பாடல் 20 போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்போற்றி எல்லா …

Read More

   திருவாசகத்திலிருந்து 

    திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய       திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் 19 உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலமென்று அங்கு அப்பழஞ் சொற் புதுக்குமெம் அச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய      திருவாசகத்திலிருந்து       பாடல் 18 அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்றிறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகை வீறற்றாற் போல் கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார் கரப்பத் தண்ணார் ஒளி மழுங்கித் தாரகைகள் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து   பாடல்-17 செங்க ணவன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால்       எங்கும் இலாததோர் இன்பம்நம் பாலதாக் கொங்குண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி       இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து    பாடல்-16 முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்துடையாள்       என்னத் திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையா ளிட்டிடையின் மின்னிப் பொலிந்தெம் பிராட்டி திருவடிமேல்       பொன்னஞ் சிலம்பிற் …

Read More