திருவாசகத்தில் இருந்து

              மணிவாசக பெருமான் அருளிய     திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்        திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  திருச்சதகம்வெள்ளந்தாழ் விரிசடையாய் விடையை விண்ணோர்     பெருமானே எனக்கேட்டு வெட்ட நெஞ்சாய்ப்பள்ளந்தாழ் …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

          மணிவாசக பெருமான் அருளிய   திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்       திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கு என்கைதான் தலை வைத்துக் கண்ணீர் …

Read More