திருவாசகத்திலிருந்து 

  திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -15 பார்ஒருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள் ஓர்ஒருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான் சீர்ஒருகால் வாய்ஓயாவாள் சித்தம் களிகூர நீர்ஒருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்  பேரரையற்கு இங்கனே பித்தொருவர் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

 திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல்-14 காதார் குழையாட பைம்புாண் கனலாடக் கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச் சீதப்புனலாடிச் சிற்றம்பலம் பாடி வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடி சோதித் திறம் பாடி சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி ஆதி …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து   பாடல் -13 பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால் அங்கம் குருகுஇனத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலங்கழுவுவார் வந்து சார்தலினால்  எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த  பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து  பாடல் -12 ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெட நாம் ஆர்த்தாடும் தீத்தன் நல் தில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்துமட கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து

      திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய       திருவாசகத்திலிருந்து       பாடல்-11   மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேர்என்னக் கையால் குடைந்து  குடைந்துன் கழல் பாடி ஐயா வழிஅடியோம் வாழ்ந்தோம்காண் ஆர்அழல்போல் செய்யாவெண் …

Read More

திருவாசகத்திலிருந்து 

திருவெம்பாவை தினம் ஒரு பாடல் . மணிவாசக பெருமான் அருளிய     திருவாசகத்திலிருந்து    பாடல் 7     அன்னே இவையும் சிலவோ  பலஅமரர்  உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்  சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய் தென்னா என்னா முன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்  …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

              மணிவாசக பெருமான் அருளிய     திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்        திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  திருச்சதகம்வெள்ளந்தாழ் விரிசடையாய் விடையை விண்ணோர்     பெருமானே எனக்கேட்டு வெட்ட நெஞ்சாய்ப்பள்ளந்தாழ் …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

          மணிவாசக பெருமான் அருளிய   திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்       திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கு என்கைதான் தலை வைத்துக் கண்ணீர் …

Read More