தேவார பாடல்கள் ..

தேவார பாடல்கள் .. வாழ்க்கையில் கஷ்டம் தீர ..     வாசி தீரவே காசு நல்குவீர் மாசின் மிழலையீர் ஏச லில்லையே. இறைவ ராயினீர் மறைகொண் மிழலையீர் கறைகொள் காசினை முறைமை நல்குமே. செய்ய மேனியீர் மெய்கொண் மிழலையீர் பைகொ …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் ……….                              திருவதிகை  திரிபுரம் எரித்தது  அப்பர் தேவாரத்தில் இருந்து ….   கொம்புகொப் பளித்ததிங் கட்கோணல் வெண்பிறையுஞ் சூடி   வம்புகொப் …

Read More

திருவாசகம்

 கீர்த்தித் திரு அகவல்  தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல் உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்இல் பல்குணம் எழில்பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் 5 என்னுடை இருளை ஏறத்துரந்தும் அடியார் உள்ளத்து …

Read More

சிவபுராணம்

மாணிக்கவாசகர் அருளிய சிவபுராணம்  நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க ஆகமம் மாகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவெல்க  வேகம் கெடுத்தாண்ட …

Read More

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்

திருச்சிற்றம்பலம் 992 வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே. 1.92.1 993 இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர்கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே. 1.92.2 994 செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர்பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே. 1.92.3 995 நீறு …

Read More