தேவார பாடல்கள் ..

தேவார பாடல்கள் .. வாழ்க்கையில் கஷ்டம் தீர ..     வாசி தீரவே காசு நல்குவீர் மாசின் மிழலையீர் ஏச லில்லையே. இறைவ ராயினீர் மறைகொண் மிழலையீர் கறைகொள் காசினை முறைமை நல்குமே. செய்ய மேனியீர் மெய்கொண் மிழலையீர் பைகொ …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் ……….                              திருவதிகை  திரிபுரம் எரித்தது  அப்பர் தேவாரத்தில் இருந்து ….   கொம்புகொப் பளித்ததிங் கட்கோணல் வெண்பிறையுஞ் சூடி   வம்புகொப் …

Read More

தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து …. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த                         சில தேன் துளிகள்  ஓடே கலணுண் பதுமூ ரிடுபிச்சை  காடே யிடமா வதுகல் …

Read More

தேவார பாடல்கள்

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை)           பண் – கொல்லிக்கௌவாணம் திருச்சிற்றம்பலம் 393     தில்லைவாழ் அந்தணர்தம்அடியார்க்கும் அடியேன்                 திருநீலகண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்         இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் …

Read More

தேவார பாடல்கள்

7.32 திருக்கோடிக்குழகர்   சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை)     பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் கடிதாய்க் கடற்காற்று வந்தெற்றக் கரைமேல்        குடிதான் அயலேஇருந்தாற் குற்றமாமோ    கொடியேன் கண்கள்கண் டனகோடிக் குழகீர் அடிகேள் உமக்கார் துணையாக இருந்தீரே.   …

Read More

தேவார பாடல்கள்

திருவதிகைவீரட்டானம்   திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (நான்காம் திருமுறை)   –   பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் 1 கூற்றாயின வாறுவி லக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நானறியேன் ஏற்றாயடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதென் …

Read More

தேவார பாடல்கள்

  திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த கோயில் தேவாரத் திருப்பதிகம்   (முதல் திருமுறை 80வது திருப்பதிகம்)   1.80 கோயில்   பண் – குறிஞ்சி   திருச்சிற்றம்பலம்   கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய …

Read More

திருவாசகம்

 கீர்த்தித் திரு அகவல்  தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல் உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்இல் பல்குணம் எழில்பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் 5 என்னுடை இருளை ஏறத்துரந்தும் அடியார் உள்ளத்து …

Read More

சிவபுராணம்

மாணிக்கவாசகர் அருளிய சிவபுராணம்  நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க ஆகமம் மாகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவெல்க  வேகம் கெடுத்தாண்ட …

Read More

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்

திருச்சிற்றம்பலம் 992 வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே. 1.92.1 993 இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர்கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே. 1.92.2 994 செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர்பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே. 1.92.3 995 நீறு …

Read More