ஞானகுரு மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார் பாடல்கள்

  ஞானகுரு மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார் பாடல்கள் …..     அன்னவிசாரம் அதுவே விசாரம்அது வொழிந்தாற் சொன்னவிசாரந் தொலையா விசாரநற் றோகையரைப் பன்னவிசாரம் பலகால்விசார மிப்பாவி நெஞ்சுக்கு என்னவிசாரம் வைத்தாய் இறைவாகச்சி ஏகம்பனே. நிலையில்லா இந்த தேகத்தை வளர்க்கும் பொருட்டு அன்னத்தை …

Read More

பட்டினத்தார் பாடல்கள்

ஞான குரு மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார் பாடல்கள் ……   பொல்லா தவனெறி நில்லா தவனைப் புலன்கடமை வெல்லா தவன்கல்வி கல்லாதவன் மெய் யடியவர்பால் செல்லா தவனுண்மை சொல்லா தவனின் திருவடிக்கன்பு இல்லாதவன் மண்ணில் ஏன் பிறந்தேன்கச்சி ஏகம்பனே. நல்ல குணங்களை பெறாதவன் …

Read More

ஞானகுரு ஸ்ரீ பட்டினத்தார் பாடல்களும் விளக்கமும்

அருந்தின மலமாம், புனைந்தன அழுக்காம்; உவப்பன வெறுப்பாம், வெறுப்பன உவப்பாம்; என்றிவை அனைத்தும் உணர்ந்தனை; அன்றியும்; பிறந்தன பிறந்தன பிறவிகள் தோறும் உடலைப் பேண உண்ணப்படுவது எல்லாம் மலமாகி வெளியேறும் . உடலில் அணிவது எல்லாம் அழுக்காக ஆகும் , விரும்பியவை எல்லாம் ஓர் …

Read More

பட்டினத்தார் கூறும் அருளுரைகள் …. நன்னாரிற் பூட்டியசூத்திரப் பாவைநன் னார்தப்பினாலற் றன்னாலு மாடிச்சலித்திடு மோவந்தத் தன்மையைப்போல் உன்னாலி யானுந்திரிவ தல்லான்மற் றுனைப்பிரிந்தால் என்னா லிங்காவதுண்டோ யிறைவாகச்சி யேகம்பனே . பொம்மலாட்டம் எனப்படும் கலையில் நூலில் பொம்மையை கட்டி அதை ஆட்டுவிப்பர் . …

Read More

சீரான வாழ்விற்கு சித்தர்களின் அருளுரைகள் ..       மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார்                        அருளிய உபதேசங்கள் அறந்தா னியற்று மவனிலுங் கோடியதி கமில்லந் துறந்தா னவனிற்சதகோடி யுள்ளத்துற …

Read More

பட்டினத்தார் பாடல்கள்

பட்டினத்தார் பாடல்கள் திருப்பாடல் திரட்டுபட்டினத்துப் பிள்ளையார் (பட்டினத்தார்) அருளியது 1. திருவேகம்பமாலை2. திருத்தில்லை3. முதலாவது கோயிற்றிருவகவல்4. இரண்டாவது கோயிற்றிருவகவல்5. மூன்றாவது கோயிற்றிருவகவல்6. நான்காவது கச்சித் திருஅகவல்7. அருட்புலம்பல் 8. அருட்புலம்பல்  திருவேகம்பமாலை அறந்தா னியற்று மவனிலுங்கோடி யதிகமில்லந்துறந்தான், அவனின் சதகோடி யுள்ளத்துறவுடையோன்;மறந்தா னறக்காற் றறிவோடிருந்திரு வாதனையற்றுஇறந்தான் பெருமையையென் சொல்லுவேன் ? கச்சியேகம்பனே ! 1 கட்டியணைத்திடும் பெண்டிரு மக்களுங் காலத்தச்சன்வெட்டிமுறிக்கு மரம்போற் …

Read More

பட்டினத்தார் பாடல்கள்

பட்டினத்தார் பாடல்கள் நான்காவது கச்சித் திருவகவல்  திருமால் பயந்த திசைமுக னமைத்துவருமேழ் பிறவியு மானுடத் துதித்துமலைமகள் கோமான் மலரடி யிறைஞ்சிக்குலவிய சிவபதங் குறுகா தவமேமாதரை மகிழ்ந்து காதற் கொண்டாடும் 5 மானிடர்க் கெல்லாம் யானெடுத் துரைப்பேன்;விழிவெளி மாக்கள் தெளிவுறக் கேண்மின்,முள்ளுங் கல்லு முயன்று …

Read More