மாணிக்கவாசகர் வரலாறு

     திருவாசகம் அருளிய மாணிக்க வாசகர்                     திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒருவாசகத்துக்கும் உருகார்                அம்மையே அப்பா! ஒப்பிலா மணியே!அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே!பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்தசெல்வமே! சிவபெருமானே!இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்எங்கெழுந்தருளுவதினியே!    … Continued