தியான ஸ்லோகங்கள்

விநாயகர்குணாதீத மாத்யம் சிதானந்தரூபம் சிதாபாஸகம் ஸர்வகம் ஞானகம்யம் |முனித்யேய மாகாசரூபம் பரேசம் பரப்ரம்மரூபம் கணேசம் பஜேம || திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்அகட சக்கர வின்மணி யாவுரைவிகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம் ஸுப்ரமண்யர்ஷட்வக்த்ரம் சிகிவாகனம் த்ரிணயனம் சித்ராம்பராலங்க்ருதம்சக்திம் வஜ்ரமஸிம் த்ரிசூலமபயம் கேடம் தனு : சக்ரகம் |பாசம் குங்குடமங்குசம் ச வரதம் … Continued

தாயுமானவர் பாடல்கள் 4

பாயப்புலிபாயப் புலிமுனம் மான்கன்றைக் காட்டும் படிஅகிலமாயைப் பெரும்படைக்கேஇலக் காவெனை வைத்தனையோநீயெப் படிவகுத் தாலுநன் றேநின் பெருங்கருணைதாயொத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த தற்பரமே. 1.தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்துநிற்பர்அம் போருகன் மால்பணி நீதரென் நெஞ்சகமாங்கற்பரந் தாங்குக் கரைந்திட வானொத்த காட்சிநல்கும்பொற்பர மாயென் வினைக்கருந் தாதைப் பொடிசெய்ததே. 2.செய்யுந் தவஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் திருவடிக்கேகொய்யும் புதுமல ரிட்டுமெய் … Continued

எட்டு சித்திகள்

எட்டு சித்திகள் 1. அனிமா – அடுத்தவர் கண்களுக்கு தெரியாமல் இருப்பது 2. மகிமா – ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தெரிவது 3. லகிமா – உடலை லேசாக ஆக்கி கொள்ளுதல் 4. ஹரிமா – உடலை கனமாக்கி கொள்ளுதல் 5. பிராப்தி – நினைத்த நேரத்தில் எங்கும் செல்லுதல் 6. பிராகாமியம் – … Continued

1 9 10 11 12