இறைவன் : தான்தோன்றி நாதன்         உன்னை அன்பினால் யறிந்தார்க்கு உலகேழு மளிப்பவனேவன்மை கொண்டு மேன்நெறிக்கு வழியற்று மாயவனத்தில்தன்னை யறியாமல் சுற்றுமெனைத் தான்தோன்றிநாதாநின்மென்கை கொண்டு அணைத்தருள வேண்டும் ஐயனே.              …

Read More

சித்தர் பாடல்களிலிருந்து  ……….      மணிவாசக பெருமான் அருளிய                             திருவாசகத் தேனிலிருந்து ………               …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………………                             மணிவாசக பெருமான் அருளிய         திருவாசகத் தேனிலிருந்து…………                  …

Read More

   சித்தர்கள் வரலாறு ……………….                                             சாந்தலிங்கர் தாண்மலர் வாழ்க      …

Read More

               சித்தர் பாடல்களில் இருந்து ………………                                       …

Read More

        சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …………….                   ஏட்டுச்சுரைக் காய்கறிக்கிங் கெய்தி டாதுபோல்எண்டிசைதி ரிந்துங்கதி யெய்த லிலையேநாட்டுக்கொரு கோயிற்கட்டி நாளும் பூசித்தேநாதன்பாதங் காணார்களென் றாடாய் பாம்பே.இறைவனிடத்து …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து  ………………………..                          பாம்பாட்டி சித்தர்  நாறுமீனைப் பலதரம் நல்ல தண்ணீரால் நாளுங் கழுவினு மத னாற்றம் போமோ ஊறுமுடல் பலநதி பாடிக் கொண்டதால் கொண்டமல நீங்கா …

Read More

                                                 சிவமேஜெயம்         குருவே சரணம் …

Read More

சித்தர் பாடல்கள் (அழுகணி சித்தர்)

அழுகணி சித்தர் பாடல்கள் மூலப் பதியடியோ மூவிரண்டு வீடதிலேகோலப் பதியடியோ குதர்க்கத் தெருநடுவேபாலப் பதிதனிலே தணலாய் வளர்த்தகம்பம்மேலப் பதிதனிலே என் கண்ணம்மா!விளையாட்டைப் பாரேனோ!எண்சாண் உடம்படியோ ஏழிரண்டு வாயிலடிபஞ்சாயக் காரர்ஐவர் பட்டணமுந் தானிரண்டுஅஞ்சாமற் பேசுகின்றாய் ஆக்கினைக்குத் தான்பயந்துநெஞ்சார நில்லாமல் என் கண்ணம்மா! நிலைகடந்து வாடுறண்டி!முத்து …

Read More