அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் .. குருவே சரணம்       பட்டினத்தாரே சரணம்       குருவே துணை                                   …

Read More

குருவே துணை        பட்டினத்தாரே சரணம்        குருவே சரணம்  ஸ்ரீ வில்வேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ  பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !!  ஸ்ரீ சங்கர ராமேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ வாலை …

Read More

அடியேனிடமிருந்து ………………..அன்பர்களுக்கு                                               சிவமயம்   குருவே துணை      பட்டினத்தாரே …

Read More

திருமூலர் அருள் செய்த                          திருமந்திரத்திலிருந்து ……………                           …

Read More

திருமூலர் அருள் செய்த                                       திருமந்திரத்திலிருந்து ……….               …

Read More

                 தாயுமான சுவாமிகள் வரலாறு                                        …

Read More

மாணிக்க வாசக பெருமான் அருள் செய்த                    திருவாசகத்திலிருந்து  சில வாசகம்  எம்பிரான் போற்றி வானத்துஅவர் அவர் ஏறு போற்றிகொம்ப ரார்மருங் குல்மங்கைகூறவெள் நீற போற்றிசெம்பிரான் போற்றி தில்லைத்திருச்சிற்றம் பலவ …

Read More

சித்தர் பாடல்களிலிருந்து …………….                     திருமூலர் அருளிய திருமந்திரத்திலிருந்து …                              …

Read More

 தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து                         திரு மாணிக்கவாசக பெருமான் அருளிய                              …

Read More

தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து …. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த                                           தேவாரத் …

Read More