அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் .. குருவே சரணம்       பட்டினத்தாரே சரணம்       குருவே துணை                                                       … Continued

குருவே துணை        பட்டினத்தாரே சரணம்        குருவே சரணம்  ஸ்ரீ வில்வேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ  பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !!  ஸ்ரீ சங்கர ராமேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ வாலை திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் திருவடிகள் போற்றி !!     … Continued

அடியேனிடமிருந்து ………………..அன்பர்களுக்கு                                               சிவமயம்   குருவே துணை      பட்டினத்தாரே சரணம்     குருவே சரணம்            … Continued

திருமூலர் அருள் செய்த                          திருமந்திரத்திலிருந்து ……………                                          சில மந்திரங்கள் .. … Continued

திருமூலர் அருள் செய்த                                       திருமந்திரத்திலிருந்து ……….                                   … Continued

                 தாயுமான சுவாமிகள் வரலாறு                                                            … Continued

மாணிக்க வாசக பெருமான் அருள் செய்த                    திருவாசகத்திலிருந்து  சில வாசகம்  எம்பிரான் போற்றி வானத்துஅவர் அவர் ஏறு போற்றிகொம்ப ரார்மருங் குல்மங்கைகூறவெள் நீற போற்றிசெம்பிரான் போற்றி தில்லைத்திருச்சிற்றம் பலவ போற்றிஉம்பரா போற்றி என்னைஆளுடை ஒருவ போற்றி எம்மை என்றும் ஆளுமை புரியும் எம்பெருமானே … Continued

சித்தர் பாடல்களிலிருந்து …………….                     திருமூலர் அருளிய திருமந்திரத்திலிருந்து …                                                   … Continued

 தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து                         திரு மாணிக்கவாசக பெருமான் அருளிய                                                    … Continued

தேவாரப் பாடல்களில் இருந்து …. திருஞான சம்பந்தர் அருளி செய்த                                           தேவாரத் தேனிலிருந்து                   … Continued

1 2 3 4 5 6 12