பதினெண்சித்தர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்த சித்தர்கள் பதினெட்டுப் பேர் (பதினெண்சித்தர்கள்) என்று கூறுவர்.[1] அவர்கள் வருமாறு;- திருமூலர் இராமதேவ சித்தர் கும்பமுனி இடைக்காடர் தன்வந்திரி வால்மீகி கமலமுனி போகர் மச்சமுனி கொங்கணர் பதஞ்சலி நந்தி தேவர் போதகுரு பாம்பாட்டி சித்தர் சட்டைமுனி சுந்தரானந்தர் …

Read More

 சைவசித்தாந்த தத்துவங்கள் 96  {ஆன்ம தத்துவங்கள் -24உடலின் வாசல்கள் -9தாதுக்கள் -7மண்டலங்கள் -3குணங்கள் -3மலங்கள் -3வியாதிகள் -3விகாரங்கள் -8ஆதாரங்கள் -6வாயுக்கள் -10நாடிகள் -10அவத்தைகள் -5ஐவுடம்புகள் -5} தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவா தீதமேல் நிலையில் சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல் சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம் ஒத்தஅந் …

Read More

                சிவலிங்க தத்துவம்                               கண்களால் காணக்கூடிய உருவம், காணமுடியாத அருவம் என்ற …

Read More

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை) பண் – கொல்லிக்கௌவாணம் திருச்சிற்றம்பலம் 393     தில்லைவாழ் அந்தணர்தம்அடியார்க்கும் அடியேன் 7.39.1                 திருநீலகண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்         இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்                   இளையான்றன்குடிமாறன் …

Read More

                     மாணிக்கவாசகர் காலம் தொடர்ச்சி…..             மாணிக்கவாசகர் இரண்டாம் வரகுணன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்று வரலாறு சுட்டுகிறது. முதல் வரகுணன் (768-811) குரு …

Read More

            அற்புதத் திருவந்தாதி : காரைக்கால் அம்மையார்                                       …

Read More

7.32 திருக்கோடிக்குழகர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை) பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் கடிதாய்க் கடற்காற்று வந்தெற்றக் கரைமேல்        குடிதான் அயலேஇருந்தாற் குற்றமாமோ    கொடியேன் கண்கள்கண் டனகோடிக் குழகீர் அடிகேள் உமக்கார் துணையாக இருந்தீரே.  7.32.1   முன்றான் …

Read More

திருவதிகைவீரட்டானம் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்(நான்காம் திருமுறை) – பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் 1 கூற்றாயின வாறுவி லக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நானறியேன் ஏற்றாயடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி …

Read More

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்தகோயில் தேவாரத் திருப்பதிகம் (முதல் திருமுறை 80வது திருப்பதிகம்) 1.80 கோயில் பண் – குறிஞ்சி திருச்சிற்றம்பலம் கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய முற்றா வெண்திங்கள் முதல்வன் பாதமே பற்றா நின்றாரைப் பற்றா …

Read More