பதினெண்சித்தர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்த சித்தர்கள் பதினெட்டுப் பேர் (பதினெண்சித்தர்கள்) என்று கூறுவர்.[1] அவர்கள் வருமாறு;- திருமூலர் இராமதேவ சித்தர் கும்பமுனி இடைக்காடர் தன்வந்திரி வால்மீகி கமலமுனி போகர் மச்சமுனி கொங்கணர் பதஞ்சலி நந்தி தேவர் போதகுரு பாம்பாட்டி சித்தர் சட்டைமுனி சுந்தரானந்தர் குதம்பைச்சித்தர் கோரக்கர் இதர சித்தர்கள்] அக்கா சுவாமிகள் அருணகிரிநாதர் அவதூர ரோக நிவர்தீஸ்வரர் … Continued

 சைவசித்தாந்த தத்துவங்கள் 96  {ஆன்ம தத்துவங்கள் -24உடலின் வாசல்கள் -9தாதுக்கள் -7மண்டலங்கள் -3குணங்கள் -3மலங்கள் -3வியாதிகள் -3விகாரங்கள் -8ஆதாரங்கள் -6வாயுக்கள் -10நாடிகள் -10அவத்தைகள் -5ஐவுடம்புகள் -5} தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவா தீதமேல் நிலையில் சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல் சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம் ஒத்தஅந் நிலைக்கண் யாமும்எம் உணர்வும் ஒருங்குறக் கரைந்துபோ யினம்என் றத்தகை உணர்ந்தோர் வழுத்தநின் றோங்கும் அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே. … Continued

                சிவலிங்க தத்துவம்                               கண்களால் காணக்கூடிய உருவம், காணமுடியாத அருவம் என்ற இரு நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட அருவுருவத்தன்மையையேசிவலிங்கத்தோற்றம்உணர்த்துகிறது. பரம்பொருளானவர்ஜோதிவடிவில்நிர்குணநிராகாரமாகவும், சகுணமாய், ரூபத்துடனும்உள்ளார்என்பதையேசிவலிங்கவடிவம்உணர்த்துகிறது. லிங்கம்என்பதற்குஅடையாளம்என்றுபொருள்உண்டு. அனைத்தையும்தன்னுள்அடக்கிக்கொள்வதாலும்லிங்கம்என்றபெயர்ஏற்பட்டதாகஅறியப்படுகிறது. பேரூழிக்காலத்தில்உலகில்உள்ளஎல்லாஜீவராசிகளும்சிவலிங்கத்திற்குள்ளேயேஒடுங்குகின்றன. … Continued

7.39 திருத்தொண்டத்தொகை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை) பண் – கொல்லிக்கௌவாணம் திருச்சிற்றம்பலம் 393     தில்லைவாழ் அந்தணர்தம்அடியார்க்கும் அடியேன் 7.39.1                 திருநீலகண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்         இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்                   இளையான்றன்குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்                வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்                  விரிபொழில்சூழ் … Continued

                     மாணிக்கவாசகர் காலம் தொடர்ச்சி…..             மாணிக்கவாசகர் இரண்டாம் வரகுணன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்று வரலாறு சுட்டுகிறது. முதல் வரகுணன் (768-811) குரு சரிதம்கொண்டாடியபரமவைணவனாவான். அவன்பேரனானஇரண்டாம்வரகுணன்(863-911) சிறந்தசிவபக்தன்என்பதைப்பாண்டியர்செப்பேடுகளும், மாணிக்கவாசகரின்திருக்கோவையாரும், பட்டினத்துஅடிகளின்பாடல்களும், பாண்டியகுலோதயாவடமொழிக்காவியமும்உறுதிசெய்கின்றன. மாணிக்கவாசகர்“வரகுணனாம்தென்னவன்ஏத்தும்சிற்றம்பலம்” என்றும், “சிற்றம்பலம்புகழும்மயல்ஓங்குஇருங்களியானைவரகுணன்” என்றும்நிகழ்காலத்தில்வரகுணனைப்பற்றித்திருக்கோவையாரில்கூறுவதுஆய்வுக்குஅணிகூட்டுகிறது. … Continued

            அற்புதத் திருவந்தாதி : காரைக்கால் அம்மையார்                                                           … Continued

7.32 திருக்கோடிக்குழகர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள் (ஏழாம்திருமுறை) பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் கடிதாய்க் கடற்காற்று வந்தெற்றக் கரைமேல்        குடிதான் அயலேஇருந்தாற் குற்றமாமோ    கொடியேன் கண்கள்கண் டனகோடிக் குழகீர் அடிகேள் உமக்கார் துணையாக இருந்தீரே.  7.32.1   முன்றான் கடல்நஞ்ச முண்ட அதனாலோ   பின்றான் பரவைக் குபகாரஞ் செய்தாயோ   குன்றாப் பொழில்சூழ் தருகோடிக் … Continued

திருவதிகைவீரட்டானம் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப் பதிகங்கள்(நான்காம் திருமுறை) – பண் – கொல்லி திருச்சிற்றம்பலம் 1 கூற்றாயின வாறுவி லக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நானறியேன் ஏற்றாயடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும் தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட ஆற்றேன் அடியேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே. 4.1.1 2 நெஞ்சம்முமக் … Continued

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்தகோயில் தேவாரத் திருப்பதிகம் (முதல் திருமுறை 80வது திருப்பதிகம்) 1.80 கோயில் பண் – குறிஞ்சி திருச்சிற்றம்பலம் கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய முற்றா வெண்திங்கள் முதல்வன் பாதமே பற்றா நின்றாரைப் பற்றா பாவமே. 1.80.1 பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட் டெரியோம்புஞ் சிறப்பர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய … Continued

1 2 3 4 5 6 7 12