சித்தர் பாடல்கள் .. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள் ..

  சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்

      

     சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்த சித்தராவார் . அவருடைய பாடல்களில் இறையை பற்றி சொல்லி இருப்பாரே தவிர மதத்தைப் பற்றி அல்ல. சித்த நிலை என்பதே அனைத்துங் கடந்த அற்புதமான நிலை அங்கு , மதம் , மொழி , இனம் என்று பாகுபாடு இல்லை அவர்களுக்கு தெரிந்தது எல்லாம் சிவமே . அன்பே சிவமாய் அமர்ந்து இருந்தார்கள் . தாம் வேறு சிவம் வேறு என்றில்லாமல் சிவத்தோடு கலந்து இருந்தார்கள் . பாடல்களைக் காணலாம் . 

    நந்தீஸ்வரக் கண்ணிகள்  

ஆதியந்தங் கடந்தவுமை யாளருணா தாந்தச்

சோதியந்தங் கடந்தசெழுஞ் சுடரேநந் தீஸ்வரனே .                       1

முடிமுடியாய் நின்றநடு மூல மணிவிளக்கே

அடிமுடியாய் நின்றநடு வணையேநந் தீஸ்வரனே .                       2

கர்த்தனே யானுன் கருணைத் திருவடிக்கே

எத்தனை தான்றெண்ட னிடுவேனந் தீஸ்வரனே .                           3

தீர்க்க தெண்டனிட்டேன் திருவடியைப் போற்றி செய்தேன்

வாக்கு நடக்க வரமரு ணந்தீஸ்வரனே .                                             4

மாசில் பரவெளியே மௌனமணி மாளிகையில்

வாயிற் பெருவழியே மகத்தே நந்தீஸ்வரனே .                                5

மகத்தோனே ஞான மழையே யருள் வெள்ள

முகத்தோனே மோனே முனையேநந் தீஸ்வரனே                          6

ஞானம் விளைவேற்று நல்ல சமுசாரிகட்கு

மோன மழையூற்று முகிலே நந்தீஸ்வரனே .                                   7

மும்மூல யோக முழுதுஞ் சித்தி செய்துதர

உன்னாலே யாகு  முயிரேநந் தீஸ்வரனே .                                        8

சமர்க்கொடுத்து வென்றோங்கு சாம்பவியைக் கைப்படுத்தித்

தமர்விடுத்து நீக்கித் தருளாய் நந்தீஸ்வரனே .                                9

நல்லோர்க்கு நீகாட்ட நல்குங் குணங்குடிவாழ்

வெல்லோர்க்கு நீகாட்ட வெளிதோ நந்தீஸ்வரனே .                    10

இல்லினிடங் கூட்டியிதழ் விரியுஞ் செங்கமல

வல்லினிடங் காட்டி வைப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                            11

சாமிதனை யுஞ்சுத்த சைதந்ய மானசிவ

காமிதனை யும்மென்று காண்பேனந் தீஸ்வரனே  .                      12

உமையாளு மையாயு வந்தடிமை கொள்ளும்வண்ணம்

எமையாளு மையா விறையே நந்தீஸ்வரனே .                             13

கேசரத்தைக் காட்டிக் கிளரொளியா தன்னருட்பால்

ஆதரித்தே பூட்ட வருள்வாய் நந்தீஸ்வரனே .                                 14

சத்தி சிவமுதலாகி சாம்பவியம் பாளருளிச்

செத்த சிவமுதலாச் சித்தா நந்தீஸ்வரனே .                                    15

சித்தாளை யீன்ற சிறுபெண்ணாந் தாளிரண்டு

பொற்றாளை யென்றோ புணர்வே நந்தீஸ்வரனே .                     16

பத்துவயதுடைய பாவையரை யன்றோ நீ

சித்தர்க்கெல்லாந் தாயாய்ச் செய்தாய் நந்தீஸ்வரனே .             17

காமரூபி யாநித்ய கல்யாண சுந்தரியை

ஓமரூபி யையெற்கு முதவு நந்தீஸ்வரனே.                                   18       

கேசரியாடன் கருணை கிட்டினன்றோ வாசாம

கோசரவாழ் வெல்லாங் கொடுப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .              19 

மூலவெளி சூட்டி மோனக் குணங்குடிக்கும் 

மேலை வழிகாட்டி விடுவாய் நந்தீஸ்வரபே .                               20

கண்டப்பா லங்கடத்திக் கமலாசனத் தேற்றி 

அண்டப்பா லுங்கொடுத்தே யருள்வாய் நந்தீஸ்வரனே .          21

செங்கமலப் பூடச் செல்வியர்தாஞ் சித்தம்வைத்தாற் 

றங்கமலை கூடத் தருவானந் தீஸ்வரனே .                                   22

போதகத்தைப் பூட்டிப் புருவமையத் தாயுமெற்கும் 

வாதிவித்தை காட்ட வருவாய் நந்தீஸ்வரனே .                           23

ரசயோக சித்து நயனருளி னாலடிமை 

நிசயோக முற்று நிலைப்பே னந்தீஸ்வரனே .                              24

மகாவித்தை காய்ப்பதற்கு மதியமிர்த வூரலுண்டே 

லகிரியுற்று நிற்பதற்கு லபிப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                     25

குப்பை வழலையெனுங் கோழையெலாங் கக்கவைத்துக் 

கற்ப வழலை வரக்காட்டு நந்தீஸ்வரனே  .                                   26

கற்ப வழலைவரக் காட்டிகற்ப முண்டதற் பின் 

பற்ப வழலைமுறை பகர்வாய் நந்தீஸ்வரனே .                           27

சூதமுத னீற்றிச் சொன்னமதி யமிர்தப்ர 

சாதமாதி லூற்றித் தருவாய் நந்தீஸ்வரனே .                               28

அற்பமாந் தேகமதா யடியே னெடுத்தவுடல் 

கற்பதேக மாகக்கணிப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                                29

உமைநம்பி னோர்வாழு மோங்கு குணங்குடியார்க் 

கெமனுட் பிணையாரு மெதிரோ நந்தீஸ்வரனே .                      30

முநீஸ்வரரி லொன்றாய் முடித்தருள்வா யாகிலனைச் 

சநீஸ்வரக் கூடச் சாட்டாய் நந்தீஸ்வரனே .                                  31

காலனும் போய்விடுவான் காலங் கடந்துசிறு 

பாலனும் மாய்விடுவேன் பரமே நந்தீஸ்வரனே .                       32  

கவன மணிமுதலாய்க் கட்டியென் கைகளிக்க 

மவுன மணித்தாய்க்கு வகுப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                     33

மாயை வலைவீசி மாயக்காம லென்றன் மேல் 

நேய வலைவீசி  நிகழ்த்து நந்தீஸ்வரனே .                                   34

தோகை யிளமின்னார் சுகபோகமும் பசியும் 

பேச்சு வழிசொன்னாற் போதும் நந்தீஸ்வரனே .                         35

பெண்ணா யுலகமெலாம் பிணக்காட தாக்கியையோ 

மண்ணாய் வடிவதென்ன மாயும் நந்தீஸ்வரனே .                      36

சையோகப் பித்தை வெல்லச் சமர்த்தோடு கச்சைகட்டு 

மெய்யோகப் புத்திசொல்ல வேண்டும் நந்தீஸ்வரனே .            37

பாஷாண்டி கடோறும் பலனொன்று மின்றிவெறும் 

வேஷாண்டி யாக்கிவிடு காண் நந்தீஸ்வரனே .                           38

பிணம்பிடுங்கித் தின்னும் பேய்போற் சிலதுளையர்

பணம்பிடுங்கித் தின்பதென்ன பாவம் நந்தீஸ்வரனே .              39 

பணமுடியா னென்றும் பவம்பிடியா னென்றுமெனை 

குணங்குடியா னென்றும் குறிப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                 40

உன்னையன்றி யேழை யோரே னொருவரையும்         

அன்னையென்று மாளவருள் வாய்நந்தீஸ்வரனே .                    41

ஆத்தாளைத் தேடியலைந் தலைந்து விண்பறக்குங் 

காத்தாடியானே னென்கண்ணே நந்தீஸ்வரனே .                         42

மான்பிறந்த கன்றாய் மயங்குதற்கென் றாய்வயிற்றி 

லேன்பிறந்த கன்றா யிருந்தே னந்தீஸ்வரனே                              43

ஏனோ வெனையீன்றா ளெந்தாய்வ் வாறுசெயத் 

தானோ வினுமென் செயத்தானோ நந்தீஸ்வரனே .                     44

தாய்தாயே யென்றே தலைப்புரட்டக் கொண்டுவெறு 

வாய்வாயை மென்றோடி வாடினே னந்தீஸ்வரனே .                   45

தாயை விட்டுப் பிள்ளை தவிப்ப தறிந்தவுடன் 

சேயையிட்டம் வைத்தணைக்கச் செய்வாய் நந்தீஸ்வரனே .  46 

கன்றினுக் கேயிரங்குங் காலியென வென்றனை தான் 

என்றுமெனக் கிரங்க விசைப்பாய் நந்தீஸ்வரனே .                     47

மாயை மணமுடித்து மயக்கா தெனையீன்ற 

தாயை மணமுடித்து தருவாய் நந்தீஸ்வரனே .                             48

தற்பரத்தி னல்வெளியே சர்வபரி பூரணமே 

சிற்பரத்தி னேரொளியே சிவமே நந்தீஸ்வரனே .                         49

முத்தரெலாம் வாழியெங் கண்மோனமணித் தாயருளுஞ்    

சித்தரெலாம் வாழி சுத்த சிவமே நந்தீஸ்வரனே .                        50

குற்றம் பலநீக்கிக் குணங்குடியென்றே மேவுஞ் 

சிற்றம்பலம் வாழ்சிவமே நந்தீஸ்வரனே .                                     51

 

             சித்தர் குணங்குடியார் அருளிச் செய்த நந்தீஸ்வரக் கண்ணிகள்  முற்று பெற்றது .   

                           சித்தர் குணங்குடியார் சீர்பதம் போற்றி !!

                     

                    சிவமேஜெயம் – திருவடி முத்துகிருஷ்ணன் 

சிவத்தை போற்றுவோம் !!!     சித்தர்களை போற்றுவோம் !!!

சிவமேஜெயம் அறக்கட்டளை 

மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார் தியான வழிபாட்டு நிலையம் 

ஸ்டேட் பேங்க் காலனி , தூத்துக்குடி – 2

9944091910 , 9842154171

       

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →