சித்தர்களை நேரில் காண முடியுமா ?

காணலாம் என்றும் , அவர்களை தரிசனம் செய்யும் மார்க்கத்தையும் அழகாக அகத்திய பெருமான் தனது ” அகத்திய பூரண சூத்திரம் ” என்கிற நூலில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் . அகத்திய பூரண சூத்திரம்   அதிகமாய் சித்தர்களைநீ தெரிசிக்க தானே தியானம் ஒன்று …

Read More

சித்தர்கள் நோக்கில் ………               கோபம் பற்றி சித்தர்கள்    கோபத்தை அழித்தால் யாவும் சித்திக்கும் என்று அழகான அடிகளில் இடைக்காட்டு சித்தர் நமக்கு கூறுகிறார் . சினமென்னும் பாம்பிறந்தாற் தாண்டவக்கோனே யாவுஞ், சித்தியென்றே நினையேடா …

Read More

போதை பழக்கம் பற்றி சித்தர்கள்      சிவனை வணங்குவோர் கஞ்சா மற்றும் போதை பொருள் உட்  கொள்ளலாம் என்கிற தவறான கூற்றுக்கு சித்தர்களின்  அறிவுரை     கஞ்சாப் புகைபிடி யாதே – வெறி காட்டி மயங்கியே கட்குடி யாதே அஞ்ச வுயிர்மடி …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து   சித்தர் சிவவாக்கியர்  சில பாடல்கள் …….     நமசிவாய அஞ்செழுத்தும் நல்குமேல் நிலைகளும்  நமசிவாய அஞ்சிலஞ்சும் புராணமான மாயையும் நமசிவாய அஞ்செழுத்து நம்முளே இருக்கவே நமசிவாய உண்மையை நன்குரைசெய் நாதனே. நமசிவாய என்ற நாமத்தை எந்நேரமும் மனதில் …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து

திருமூலர் அருள் செய்த                                       திருமந்திரத்திலிருந்து ……….          சில மந்திரங்கள்  யாவர்க்குமாம் இறைவற் …

Read More