அட்ட வீரட்டானம் ……….      திருக்குறுக்கை      காமனை தகித்தது  இருந்த மனத்தை இசைய இருத்திப் பொருந்தி லிங்க வழியது போக்கித் திருந்திய காமன்செ யலழித் தம்கண் அரும்தவ யோகம் கொறுக்கை அமர்ந்ததே.         …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் ….    திருவழுவூர்  முத் தீக் கொளுவி முழங்கு எரி வேள்வியுள்அத்தி உரி அரன் ஆவது அறிகிலர்சத்தி கருதிய தாம் பல தேவரும்அத்தீயின் உள் எழுந்தன்று கொலையே.                 …

Read More

திருமந்திர பாடல்கள்

திருமந்திரத்தில் இருந்து         சில மந்திரங்கள்  சிவனோடொக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை  அவனோடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்லை புவனம் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னும்  தவனச் சடைமுடி தாமரையோனே               எம்பெருமானோடு …

Read More