மாணிக்கவாசகர் வரலாறு

     திருவாசகம் அருளிய மாணிக்க வாசகர்                     திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒருவாசகத்துக்கும் உருகார்                அம்மையே அப்பா! ஒப்பிலா மணியே!அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே!பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்புழுத்தலைப் …

Read More