வள்ளலார் பாடல்கள்

கலைநிறை கணபதி சரணஞ் சரணம்  கஜமுக குணபதி சரணஞ் சரணம் தலைவநின் இணையடி சரணஞ் சரணம் சரவண பவகுக சரணஞ் சரணம் சிலைமலை யுடையவ சரணஞ் சரணம் சிவசிவ சிவசிவ சரணஞ் சரணம் உலைவறும் ஒருபரை சரணஞ் சரணம் உமைசிவை அம்பிகை …

Read More